Haadkategory: Byldzjende keunst

 • 17 juni 2024

  Dat it Libbensfersekeringskantoar rund wurdt troch bijen is opmerklik. De bij dy 't it sa dreech hat troch ús tadwaan. Want wat as de bestowers útstjerre? It kantoar kin wol slute. Sûnder bijen is it libben net langer fersekere. Yn it Libbensfersekeringskantoar út 1904 libje mieren, bijen, pelikanen, flinters en liuwen en de lêste tiid ek miggen yn harmony mei-inoar. Folle mear soarten nimme no [...]

 • Tryntsje Nauta

  7 juni 2024

  ELSKE SCHOTANUS -   As it om byldzjende keunst giet, lies ik ris, dan is it iennige sjenre dêr’t noch fernijing yn plakfynt, de strip. Soe dat wier wêze, dan jildt it yn elk gefal foar it wurk fan Skelte Siweris Braaksma, fan wa’t meikoarten de ‘ferstripping’ fan Willem Schoorstra syn histoaryske roman Rêdbâd. Kronyk fan in kening (2011) ferskynt. Fernijend as it giet om de [...]

 • 4 juni 2024

  Van 27 juli tot en met 25 augustus 2024 vindt voor de 53ste keer Kunstroute Open Stal plaats. Het thema is 'Droomland'. We kijken uit naar een prachtige editie! Welkom in OldeberkoopKomende zomer mogen wij ruim 50 kunstenaars verwelkomen, die hun werk presenteren op een 20-tal locaties, zoals in de stal van een boerderij, de kerk, in galeries, garages, tuinen, in het bos en in [...]

 • Tryntsje Nauta, omslach 'de Moanne' 02-2024

  26 april 2024

  Yn de nijste edysje fan 'de Moanne', ûnder mear Skelte Braaksma oer syn striplân, keunstferbiner Louwrien Wijers oer wat se learde fan keunstners en fotograaf Johannes Bosgra yn wurd én byld.   ynhâld 'de Moanne' 2024 - 02 tekst Janita Baron, Jetske Bilker, Willem Bosma, Tsjerk Bottema, Joana Duarte, Hielke van Duuren, Yvonne Feiten, Anne Graswinckel, Bert de Jong, Marita de Jong, Martsje [...]

 • Hylke Wierda in de gang van zijn huis

  25 februari 2024

  Hylke Wierda is ferstoarn, en dêrmei is in bysûnder mins gong. Een kleurrike notaris mei in grutte leafde en pasje foar keunst dy't laat hat ta in ûnfoarstelbere kolleksje byldzjende keunst, etnografika én kitsch. Famylje beskreau him yn de rou-adfertinsje as in ‘bijzondere, lieve, humorvolle, levenslustige en kunstminnende oom'. Hy is tusken syn skatten en rykdom ferstoarn op 86-jierige leeftiid. Anneke van Renssen dûkte yn [...]

 • Omke Pier, Maartje Roos

  16 februari 2024

  Wêr fange we de measte fisk? Fiskersfamyljes oan de Sudersee holden allegear op hun eigen wize by wêr se wêze moasten om te fiskjen, en droegen dat oer fan heit op soan. It liket wol in soart ‘geheimtaal’. Kooien krekt iepen, east oant twa wynmûnen en dan toer Hylpen yn boskje Workumerwaard is sa’n rychje oanwizings. Yn dit gefal fan de fiskers fan de famylje Poepjes út [...]

 • © Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen, Jacobus Quiryn Smink

  1 februari 2024

  Dichter Jacobus Q. Smink is 26 jannewaris ferstoarn. Smink wie in kleurryk mins mei in gouden pinne. Hy lit seis bern en in prachtich oeuvre nei. Syn biografe Marian Hulshof skreau in moai IM oer him foar de Moanne.  - - - - - - - - Op 31 januari 1954 hangt op de kerk in Sondel de vlag uit. Jacobus Smink is geboren en [...]

 • Maartje Roos

  24 januari 2024

  REDAKSJE - Doe’t de Sudersee Iselmar waard, feroare stadichoan ek it oansjoch fan de havens. By in antiquariaat kocht artistyk fotograaf Maartje Roos in ANWB-boekje út 1915 mei de ‘Zuiderzee-Silhouetten’ fan dy tiid. De haven fan de Lemmer feroare it meast, en foarme dus foar Maartje de moaiste útdaging. Se begûn oan in speurtocht nei histoarysk byldmateriaal, fotografearre de gebouwen fan doe dy’t der no [...]

 • roekoepolle, Maartje Roos

  4 januari 2024

  REDAKSJE - Doe en no krúse mekoar op it wetter fan de Snitsermar. Yn dit wurk hellet Maartje Roos it ferdronken eilân Roekoepolle wer boppe wetter. De Roekoepolle wie eartiids it plak dêr’t hurdsylwedstriden starten en de feestlikheden nei ôfrûn plakfûnen. Hjir sile alle klassen dy’t belangryk binne yn de Snitswike, om it eilân hinne. It binne de tradysjonele skippen lykas de draak, de BM, [...]

 • Maartje Roos, De zee vrij spel

  13 december 2023

  Hoe sjocht ús lânskip derút yn it jier 2100? Foar it wurk De zee vrij spel? Kwelder Sneek gie artistyk fotograaf Maartje Roos op syk nei âlde kaarten, se plúze de nijste klimaatscenario’s út en gie yn petear mei saakkundigen. Ien fan dy hjoeddeistige scenario’s is echt gearwurkje mei de natoer, troch hjir en dêr de see stadichoan wer it lân yn gean te litten. [...]

 • Fragmint omslach: Marleen Stoelwinder

  10 augustus 2023

  Ynhâldsopjefte DaDa-Moanne troch Marleen Stoelwinder haadredaksjeAmarins GevekeeinredaksjeTialda HoogeveenredaksjeArjan Hut, Bert de Jong, Raymond Muller, Marleen Stoelwinder, Eelco VenematekstErik de Boer, Jacco de Boer, Tsjerk Bottema, Fedde Douwes Dijkstra, Joana Duarte, Anne Feddema, Anne Graswinckel & Yke Reeder, Hindirk Hannema, Hans van der Heijde, Bert de Jong, Kunstmuseum Den Haag, Marita de Jong, Pier Landman, Bert Looper, Peter Sijbenga, Marleen Stoelwinder, Meindert Talma, Ids [...]

 • Bierdoppen

  9 juli 2023

  Drachtster beeldend kunstenaar Erik de Boer is bezig met een zo groot mogelijk kunstwerk dat hoofdzakelijk uit kroonkurken - ook wel bierdoppen genoemd - zal bestaan. Het zal een werk worden voor de expositie DADA Extravaganza die vanaf 17 september te bewonderen is in de galerij van De Lawei en wat een spin-off zal zijn van de Kurt Schwitters-tentoonstelling die momenteel in Museum Dr8888 plaatsvindt. [...]

 • Bowe Roodbergen

  30 juni 2023

  Bowe Roodbergen No te sjen yn Museum Martena yn Frentsjer, in oersichtstentoanstelling fan Bowe Roodbergen (Grou, 1954). 'Myn keunst soene je geometrysk-abstrakt neame kinne, of minimalistysk. Hast al myn wurk is swart of wyt, of beide, in inkelde kear in spatsje kleur. Yn sawol myn platte wurk as yn myn ljochtobjekten komme je werhelling tsjin, myn streven nei perfeksje, nei puerens. Wat oerbliuwt is de [...]

 • 14 juni 2023

  Fan 1 july oant en mei 22 july is de Kunstruimte H47 in solo-eksposysje fan fotograaf en Haniakunstenaar Natalia Balanina te sjen. De iepening fan de eksposysje is op 1 july om 16.00 oere. Fan herte wolkom! Yn de fotosearje mei de titel 'Acceptatie' ferbyldet Natalia har eigen syktocht nei ynsjoch en eigenheid, de konfrontaasje mei har twivels en mankelikens, en har langst nei akseptaasje. [...]

 • Aafje Bouwer

  14 juni 2023

  In het weekend van 17 en 18 juni is in de Andreaskerk van Wijnaldum een expositie ingericht met handgebonden boeken, werken van papier en viltwerken. De exposanten zijn Bo Athmer, Aafje Bouwer, Marjoleine Slagmoolen en Margriet Willemse.  De kerk is beide dagen geopend van 13 tot 17 uur en gratis toegankelijk. De exposanten zijn aanwezig om eventueel uitleg te geven over hun werk en de [...]

 • Martin de Jong

  13 juni 2023

  De nieuwe tentoonstelling in galerie ALTA BOSCA toont kunst van Marije Bouman (Heerenveen) en Martin de Jong (Frederiksoord). De werken zijn te zien van 18 juni tot en met 9 juli. Marije Bouman MARIJE BOUMAN (Amsterdam 1971) voelt zich sterk verbonden met het Friese landschap. Met haar teke-ningen, aquarellen en schilderijen, even subtiel als suggestief, probeert ze uitdrukking te geven aan haar intense [...]

 • 6 juni 2023

  ‘Goeie, achteleaze besiker,Jo stean op it punt in goede deal te dwaan mei de tiid:Relax en lit it oer jo komme’ Dat riedt dichter Tsjisse Hettema (1955-2021) de besikers fan syn website oan (www.tsjissehettema.nl).Itselde jildt foar it Pioenroaskonsert dit jier, dat yn it teken stiet fan syn wurk: in hommaazje oan in dichter mei muzyk, poëzy, en byldzjende keunst.Muzyk:It close harmony kwartet Yellow Hammer iepenet [...]

 • 16 mei 2023

  TIALDA HOOGEVEEN -  Willem Winters (1946) is stoarn. De dadaleafhawwer, skriuwer, útjouwer, dosint, samler, keunstleafhawwer en sosjolooch is 77 jier wurden, lit in frou en soan efter en lit in ryk oeuvre nei. Nei sa’n fiifentritich jier Parkinson wie hy geastlik en lichaamlik op. Of sa’t op de roukaart stiet: Je leven was rijk, creatief en eigenzinnig. Schrijver, lezer, gesprekspartner, uitgever, kunstgenieter, verzamelaar en reiziger: [...]

 • chemistry publishing

  17 maart 2023

  ERIK DE BOER & SUSANNE VISSER -  Yn de DOAS yn Ljouwert sit útjouwerij en printshop Chemistry Publishing. Oprjochter Roald de Jong hat in eigen plak ta stân brocht dêr’t er mei tal fan keunstners moaie publikaasjes makket. Mar hoe komt ien dy’t him ynteressearret foar wynenerzjy ta in eigen útjouwerij yn keunstboeken en grafyske keunstprojekten? Byldzjend keunstner Erik de Boer gong derhinne om ris [...]

 • 12 maart 2023

  HELP OKSANA BY IT REALISEARJEN FAN IN BYSÛNDERE EKSPOSYSJE! DONEARJE HJIR! Van idee tot aan uitdagende tentoonstelling Oksana Fedorak Oksana Fedorak* woont in Leeuwarden en werkt als assistente bij Galerie De Roos van Tudor. Ze studeert voor Eventproducer aan het Friesland College en loopt stage in de studio van kunstenaar Ronald A. Westerhuis in Zwolle. Voor haar hoofdexamen Eventproducer was ze van plan om [...]