• Peter Boersma

    Dizze simmer publisearret de Leeuwarder Courant yn gearwurking mei 'de Moanne' in searje ferhalen fan sân begjinnende Fryske skriuwers oer it tema ‘spanning’. Talintfolle yllustratoaren meitsje by elts ferhaal in [...]

  • Van 26 tot en met 30 augustus vindt de Fulkaan Simmer Akademy weer plaats in Schouwburg de Lawei. Vijf dagen lang geven bekende Friese muziekdocenten, muzikanten, dirigenten en componisten workshops [...]

  • Redmer Hoekstra, aap op banaan

    Redmer Hoekstra, boot met vogels Ferfrjemding & fantasy Redmer Hoekstra (1982) is yn 2009 ôfstudearre oan de keunstakademy yn Zwolle as Byldzjend keunstner en yllustrator. ‘As lyts jonkje [...]

De Moanne - febrewaris 2024 - nr 1

As abonnee fan de Moanne kinsto seis kear yn it jier rekkenje op in prachtich tydskrift op de matte.