Kolofon

de Moanne, algemien-kultureel opinyblêd (mei Trotwaer, literêr tydskrift sûnt 1969), wurdt mei mooglik makke troch de provinsje Fryslân. de Moanne ferskynt op papier en op it web.

redaksje
Amarins Geveke (haadredakteur), Tialda Hoogeveen (einredakteur), Arjan Hut, Eva Meesterberends, Raymond Muller, Henk te Biesebeek en Eelco Venema.

webredaksje
Amarins Geveke, Tialda Hoogeveen

redaksje-adres
Blokhuisplein 40
8911 LJ Ljouwert
redaksje@demoanne.nl

útjouwer
Stichting de Moanne

administraasje
Blokhuisplein 40
8911 LJ Ljouwert
redaksje@demoanne.nl

bydragen
Bydragen en reaksjes binne wolkom. Wolle jo in reaksje jaan op in artikel yn ús blêd of op de webside of kopij ynstjoere, stjoer dan in mail nei: redaksje@demoanne.nl.

De redaksje fan ‘de Moanne’ hat besocht fêst te stellen wêr’t byldmateriaal weikomt om de fereaske tastimming foar publikaasje te krijen. Elk dy’t lykwols tinkt rjocht te hawwen op publisearre materiaal, kin kontakt opnimme mei redaksje@demoanne.nl.

disclaimer
De redaksje fan de Moanne docht tige har bêst om de ynformaasje op dizze website sûnder flaters oan te bieden en aktueel te hâlden. De redaksje kin lykwols net oanspraaklik steld wurde foar eventuele flaters, defekten of oare konsekwinsjes dy’t fuortkomme út it brûken fan dizze site. Oan de site kinne gjin rjochten ûntliend wurde.

De útjefte fan de Moanne wurdt mei mooglik makke troch de Provinsje Fryslân.