De Moanne 04 // Jiergong 22 // Augustus 2023

Publisearre op 10 augustus 2023

Ynhâldsopjefte DaDa-Moanne troch Marleen Stoelwinder

haadredaksje
Amarins Geveke

einredaksje
Tialda Hoogeveen

redaksje
Arjan Hut, Bert de Jong, Raymond Muller, Marleen Stoelwinder, Eelco Venema

tekst
Erik de Boer, Jacco de Boer, Tsjerk Bottema, Fedde Douwes Dijkstra, Joana Duarte, Anne Feddema, Anne Graswinckel & Yke Reeder, Hindirk Hannema, Hans van der Heijde, Bert de Jong, Kunstmuseum Den Haag, Marita de Jong, Pier Landman, Bert Looper, Peter Sijbenga, Marleen Stoelwinder, Meindert Talma, Ids Willemsma, Oeds Westerhof

byld
Natalia Balanina, Erik de Boer, Machiel Braaksma, Jacob van Essen, Anne Graswinckel & Yke Reeder, Linus Harms, Tialda Hoogeveen, Museum Belv.d.re, Museum Dr8888, Raymond Muller, Yke Reeder, Kate Schlingemann, Peter Sijbenga, Marleen Stoelwinder

Mei spesjale tank oan
Museum Dr8888: Annemieke Keizer-Sloff, Wybren Jorritsma, Ramona Dumas en keunstner Marten Winters

korreksje
Ytsje Steen-Buwalda

grafysk ûntwerp
BW H ontwerpers

printwurk
Grafische groep van der Eems

Kategory
Tags

Gjin tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels