Abonnee wurde

As abonnee fan de Moanne kinsto seis kear yn it jier rekkenje op in prachtich tydskrift op de matte. Dêrneist soarget ‘de Moanne’ foar in nijsgjirrich ferskaat oan ynformaasje oer keunst en kultuer yn Fryslân fia ús webside, de podcast ‘Net ferkeard’, Facebook, Instagram, X en (ynkoarten) ús digitale nijsbrief. Ek bisto as abonnee mear as wolkom by ús eveneminten oer keunst, kultuer, aktualiteit en literatuer.

Al in pear jier is it abonneejild foar al dit moais itselde bleaun. Omdat ek foar de Moanne de kosten spitigernôch flink omheech gien binne, hawwe wy as bestjoer besletten om fan 5 jannewaris 2024 ôf de jierlikse bydrage mei € 5,- te ferheegjen. Wy hoopje dat wy rekkenje kinne op dyn begryp.

Eventuele fragen oer dizze ferheging hearre wy fansels dat graach. Wy binne te berikken fia ynfo@demoanne.nl.

In abonnemint
In abonnemint op de Moanne kostet €45,00 jiers (bûtenlân €55,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €12,50. In los eksimplaar fan de Moanne kostet €8,00.

Proefabonnemint

2x de Moanne

Jierabonnemint

de Moanne

=

€ 45,-

Los eksimplaar

1x de Moanne

=

€ 8,-

De Moanne opsizze
Ast dyn abonnemint op de Moanne opsizze wolst, stjoer dan in email nei ynfo@demoanne.nl.