• Tryntsje Nauta, omslach 'de Moanne' 02-2024

  26 april 2024

  Yn de nijste edysje fan 'de Moanne', ûnder mear Skelte Braaksma oer syn striplân, keunstferbiner Louwrien Wijers oer wat se learde fan keunstners en fotograaf Johannes Bosgra yn wurd én byld.   ynhâld 'de Moanne' 2024 - 02 tekst Janita Baron, Jetske Bilker, Willem Bosma, Tsjerk Bottema, Joana Duarte, Hielke van Duuren, Yvonne Feiten, Anne Graswinckel, Bert de Jong, Marita de Jong, Martsje [...]

 • Bierdoppen

  9 juli 2023

  Drachtster beeldend kunstenaar Erik de Boer is bezig met een zo groot mogelijk kunstwerk dat hoofdzakelijk uit kroonkurken - ook wel bierdoppen genoemd - zal bestaan. Het zal een werk worden voor de expositie DADA Extravaganza die vanaf 17 september te bewonderen is in de galerij van De Lawei en wat een spin-off zal zijn van de Kurt Schwitters-tentoonstelling die momenteel in Museum Dr8888 plaatsvindt. [...]

 • Bowe Roodbergen

  30 juni 2023

  Bowe Roodbergen No te sjen yn Museum Martena yn Frentsjer, in oersichtstentoanstelling fan Bowe Roodbergen (Grou, 1954). 'Myn keunst soene je geometrysk-abstrakt neame kinne, of minimalistysk. Hast al myn wurk is swart of wyt, of beide, in inkelde kear in spatsje kleur. Yn sawol myn platte wurk as yn myn ljochtobjekten komme je werhelling tsjin, myn streven nei perfeksje, nei puerens. Wat oerbliuwt is de [...]

 • Aafje Bouwer

  14 juni 2023

  In het weekend van 17 en 18 juni is in de Andreaskerk van Wijnaldum een expositie ingericht met handgebonden boeken, werken van papier en viltwerken. De exposanten zijn Bo Athmer, Aafje Bouwer, Marjoleine Slagmoolen en Margriet Willemse.  De kerk is beide dagen geopend van 13 tot 17 uur en gratis toegankelijk. De exposanten zijn aanwezig om eventueel uitleg te geven over hun werk en de [...]

 • Martin de Jong

  13 juni 2023

  De nieuwe tentoonstelling in galerie ALTA BOSCA toont kunst van Marije Bouman (Heerenveen) en Martin de Jong (Frederiksoord). De werken zijn te zien van 18 juni tot en met 9 juli. Marije Bouman MARIJE BOUMAN (Amsterdam 1971) voelt zich sterk verbonden met het Friese landschap. Met haar teke-ningen, aquarellen en schilderijen, even subtiel als suggestief, probeert ze uitdrukking te geven aan haar intense [...]

 • 6 juni 2023

  ‘Goeie, achteleaze besiker,Jo stean op it punt in goede deal te dwaan mei de tiid:Relax en lit it oer jo komme’ Dat riedt dichter Tsjisse Hettema (1955-2021) de besikers fan syn website oan (www.tsjissehettema.nl).Itselde jildt foar it Pioenroaskonsert dit jier, dat yn it teken stiet fan syn wurk: in hommaazje oan in dichter mei muzyk, poëzy, en byldzjende keunst.Muzyk:It close harmony kwartet Yellow Hammer iepenet [...]

 • chemistry publishing

  17 maart 2023

  ERIK DE BOER & SUSANNE VISSER -  Yn de DOAS yn Ljouwert sit útjouwerij en printshop Chemistry Publishing. Oprjochter Roald de Jong hat in eigen plak ta stân brocht dêr’t er mei tal fan keunstners moaie publikaasjes makket. Mar hoe komt ien dy’t him ynteressearret foar wynenerzjy ta in eigen útjouwerij yn keunstboeken en grafyske keunstprojekten? Byldzjend keunstner Erik de Boer gong derhinne om ris [...]

 • Melis van der Sluis, foto De roos van Tudor

  14 februari 2023

  WILLEM HAANSTRA -  In zijn woonplaats Hamilton is op 3 februari 2023 Melis van der Sluis overleden. Deze wereldvermaarde keramist, die ook in Fryslân exposeerde, werd op 1 mei 1931 geboren in Bolsward. Hoewel hij al ruim 70 jaar woonachtig was in Nieuw-Zeeland, was zijn band met Fryslân bijzonder hecht. Hij onderhield tot voor kort nog veel nauwe contacten in de provincie en was daar [...]

 • Portret fan Eeltsje Hettinga makke troch Elske Schotanus Oaljeferve op linnen fan 59,5 by 59,5 sm.

  18 oktober 2022

  Op fersyk fan Tresoar hat Elske Schotanus in portret makke fan Eeltsje Hettinga. Hettinga (1955) krige ferline jier de Gysbert Japicxpriis 2021 foar poëzy. De Provinsje Fryslân kende Eeltsje Hettinga de heechste literêre ûnderskieding ta foar de hast tritich gedichten dy’t hy fan 2017 oant 2019 makke as Dichter fan Fryslân. De spesjale Dichter fan Fryslân-krante by de twa Fryske deiblêden brocht syn wurk yn [...]