Kontakt

Bydragen, reaksjes, opmerkings en ideeën binne fan herte wolkom en kinne rjochte wurde oan: redaksje@demoanne.nl of fia de post oan it redaksje-adres fan de Moanne: Blokhuisplein 40, 8911 LJ yn Ljouwert.

Folgje de Moanne ek fia X (foarhinne Twitter), Instagram of ‘like’ ús op Facebook.

 

De útjefte fan de Moanne wurdt mei mooglik makke troch de Provinsje Fryslân