• Peter Boersma

  13 juli 2024

  Dizze simmer publisearret de Leeuwarder Courant yn gearwurking mei 'de Moanne' in searje ferhalen fan sân begjinnende Fryske skriuwers oer it tema ‘spanning’. Talintfolle yllustratoaren meitsje by elts ferhaal in ôfbylding. Skriuwer Tjeerd Schuhmacher en yllustrator Peter Boersma traapje de spannende proazasimmer ôf.  - - - - - - - - - - - -  Yrritant. Ien dy’t sa stadich efter je riden bliuwt. No [...]

 • Rely Jorritsma

  11 juli 2024

  LJOUWERT – Trije ferhalen en fiif gedichten wurde dit jier bekroand mei in Rely Jorritsmapriis. It giet om de ferhalen ‘Boat’ fan Jilt Jorritsma (Eindhoven), ‘Wollekje’ fan Geert Nauta (Ljouwert) en ‘De skroei fan ’e loop’ fan Koos Tiemersma (Drachten).De winnende gedichten binne ‘Waskersfersen’ fan Erik Betten (Dronryp), ‘servus’ fan Fedde Douwes Dijkstra (Ljouwert), ‘Yn elke hertslach’ fan Wietze Numan (Drachten), ‘mummy’ fan Gerrit de [...]

 • Peter Boersma

  5 juli 2024

  ‘de Moanne’ en de Leeuwarder Courant wurkje dizze simmer foar de twadde kear gear yn in rige ferhalen dy’t sawol yn de krante (print en online) as online by ‘de Moanne’ publisearre wurde sille. It giet om totaal sân ferhalen dy’t troch de simmer hinne yn de krante stean sille.  Oan alle skriuwers wurdt in yllustrator keppele dy’t in byld meitsje sil by it ferhaal [...]

 • Heleen Haijtema, kollaazje 'optocht'

  5 juli 2024

  SIGRID KINGMA -  Diet Huber wie yn wêzen har eigen biograaf en argivaris. Net allinnich bewarre se alles dêr’t har namme op stie, mar se soarge aktyf foar in neilittenskip troch oeral har ferhaal te fertellen. By har libben hat se ferskate tentoanstellingen mei ynrjochte, organisearre en bywenne om har libbensferhaal oan it publyk sjen te litten. Prachtich materiaal mei alle puzelstikjes kompleet, dat my [...]

 • Anne Timmer, Eus

  4 juli 2024

  Op vrijdag 20 en zaterdag 21 september organiseert Bibliotheek Drachten|Smallingerland het Beste Bieb Festival. Hiermee wil de bibliotheek de leden, relaties en inwoners van Smallingerland bedanken voor hun steun, samenwerking en bezoek. Dit heeft immers geleid tot het predicaat ‘Best presterende bibliotheek’. Onder andere schrijver/presentator EUS (Özcan Akyol), historicus/cabaretier Tijmen Dokter, de band Kruidkoek en de Culturele Apotheek maken hun opwachting. Het festival is gratis [...]

 • Natalia Balanina

  3 juli 2024

  Dyn literêre talint (fierder) ûntwikkelje? Op woansdei 10 july en woansdei 11 septimber binne der wer fergees tagonklike yntroduksjelessen fan de Skriuwersfakskoalle (in gearwurking fan Ljouwert UNESCO City of Literature, Tresoar en de Schrijversvakschool), by Tresoar yn Ljouwert. Op woansdei 25 septimber set it lesblok Skriuwtechniken A wer útein by Tresoar yn Ljouwert. Yn it lesblok Skriuwtechniken A komst yn ’e kunde mei de eigen [...]

 • Tryntsje Nauta

  7 juni 2024

  ELSKE SCHOTANUS -   As it om byldzjende keunst giet, lies ik ris, dan is it iennige sjenre dêr’t noch fernijing yn plakfynt, de strip. Soe dat wier wêze, dan jildt it yn elk gefal foar it wurk fan Skelte Siweris Braaksma, fan wa’t meikoarten de ‘ferstripping’ fan Willem Schoorstra syn histoaryske roman Rêdbâd. Kronyk fan in kening (2011) ferskynt. Fernijend as it giet om de [...]

 • 4 juni 2024

  Op tiisdei 4 juny ferskynt ' Hoeveel woorden', it earste soloalbum fan skriuwer / muzikant Nyk de Vries. Al jierren treedt de eardere Dichter fan Fryslân op mei syn mjuks fan muzyk en tekst. Beharkje it hjir op Spotify. 'Hoeveel woorden ' befettet parlando-nûmers, mar ek echte popsongs, lykas de earste single 'Onze Auke'. In soad teksten binne autobiografysk, lykas dy oer syn âlden ('Spijkers', [...]

 • Gozert

  30 mei 2024

  FROUKJE SIJTSMA - Frysk jeugdteäterselskip Frets stiet sûnt febrewaris op de planken mei de Frysktalige bewurking fan it bekroande berneboek Gozert. It boek en de foarstelling meitsje in soad los. Net allinnich by skoalbern, dy’t mei entûsjasme opgean yn de kleurrike tëaterfoarstelling, mar ek by learkrêften en âlden. Sy wurde útdage om bûten de lyntsjes fan it libben te kleurjen. In werjefte fan petearen mei [...]