• Henk Wolf

  4 augustus 2021

  HENK WOLF - Sûnt Omrop Fryslân myn taalfilmkes útjoerd hat, wurd ik noch wolris oansprutsen as 'professor Henk'. Dat is fansels in grapke, sa hyt ik net echt, sa hyt myn televyzjepersonaazje. Dat is aktearwurk, byknipt en behimmele. Sels de moaie boekekasten dêr't ik yn de filmkes foar sit, binne net myn eigen. Yn Dútslân wurd ik lykwols faak as 'Herr Henk' oansprutsen en oanskreaun. [...]

 • Wurdboek Frysk

  22 juli 2021

  HENK WOLF - Af en toe loopt buurtgenoot X bij ons aan. Als mijn vrouw voor komt, vraagt ie vaak: ‘Is de baas er ook?’ Mijn vrouw zegt dan steevast dat er in ons huis geen hiërarchie bestaat en ze vermoedt dat X – laaggeletterd en levenslang vrijgezel – wat merkwaardige ideeën over het huwelijk heeft. Ik vraag me dat af – niet omdat er [...]

 • 7 juli 2021

  HENK WOLF - Der besteane yn Nederlân nuvere ideeën oer taal en talen. Ien sa'n nuver idee is dat de Ingelske taal 'de taal foar ynternasjonale kommunikaasje' wêze soe. Ut en troch wiist in taalkundige ris op dyn nuvere misfetting, lykas Marc van Oostendorp yn dit stik. Okkerdeis skreau ik op Facebook dat de minsken yn Nederlân it Frânsk, Dútsk en Ingelsk op skoalle leare [...]

 • Frisian Studies

  4 juli 2021

  HENK WOLF - Foar studinten Frysk fan de NHL haw ik tweintich jier lang alle jierren in fak jûn oer it Frysk yn Dútslân. In fêst ûnderdiel dêrfan wie it learen fan it Noardfrysk - net heel yngeand, mar op in basaal nivo. Dat hie twa doelen: as earste is it diel fan de fakûntwikkeling: de frisistyk is in ynternasjonale wittenskip, dy't it Frysk yn [...]

 • Sealterfrysk

  23 juni 2021

  HENK WOLF - Yn Fryslân wurdt safolle mear dien om it Frysk sichtber te meitsjen as yn it Sealterlân en Noard-Fryslân. De langrinnende aksjes Praat mar Frysk en Frysk op 'e dyk fan de Afûk hawwe gjin wjergader by de Sealterske buorlju. Sa ûnearlik as it wêze mei: de Friezen yn Dútslân kinne op it stik fan taalbefoardering mear leare fan de Friezen yn Nederlân [...]

 • 16 juni 2021

  HENK WOLF - Lykas hast elkenien fan myn leeftyd yn Nederlân haw ik op skoalle Frânsk, Dútsk en Ingelsk leard. Ik ha de talen ridlik byholden: Frânsk fia films, kranten en tydskriften, Dútsk troch wurk en freonen en Ingelsk foaral út de taalkundige fakliteratuer. Oersette is ek in feardichheid dêr't ik fertroud mei bin: út de frjemde talen oersette nei it Nederlânsk of Frysk giet [...]

 • 2 mei 2021

  HENK WOLF - Alde kunde fertelde ris hoe dreech oft se in Afûk-kursus fûn: al dy wurden foar blomkes, fûgeltsjes en oare bisten - en dan de wurden foar de lûden dy't dy bisten makken. 'Snetterjende guoskes', 'âljende kij', se hie der wol oan om dat allegear yn 'e holle te krijen. It moderne Afûk-materiaal sjocht der wat oars út, mar no noch kin men [...]

 • 19 april 2021

  HENK WOLF - Der binne Fryske bewegers dy't poerrazend wurde as ien de taal fan Van Dale en it NOS-journaal 'Nederlânsk' neamt. 'Hollânsk' moat it wêze. Der binne ek guont dy't de emoasjes net ynhâlde kinne as ien it hat oer 'Hollandse kost', 'oud-Hollandse spelen' of 'Heel Holland bakt'. En as ien it weaget om yn it Nederlânsk de namme 'Friesland' te brûken ynstee fan [...]

 • 13 april 2021

  HENK WOLF - Sûnt ein 2020 wurkje ik foar de Oldenburgische Landschaft as taalfunksjonaris foar it Sealterfrysk. Dat is ien fan de trije soarten Frysk, njonken it Westerlauwerske Frysk dêr't dit stikje yn skreaun is en it Noard-Frysk dat yn it uterste noarden fan Dútslân praat wurdt. It Sealterfrysk is fan de trije Fryske talen de lytste, mei sa'n tûzen oant twatûzen sprekkers, ferdield oer [...]