• 23 december 2011

  Om ek ris in kear net hielendal braaf oan ’e leie te rinnen, ha ik by myn ôfskie fan skoalle in resepsje wegere en ynstee dêrfan myn kollega’s as útsetter – ûnder dy titel hie ik in skoftsje in fêste rubryk yn it personielsblêd – in bondeltsje mei dwerse stikken en stikjes oanbean. By de redaksje fan de Moanne fûnen se it wat suterich om [...]

 • 23 december 2011

  Earne achter yn de kast moat er noch altyd stean. De flesse Obstler, oantinken oan in prachtige Alpentocht fan hutte nei hutte, fan 't simmer. Under de beamgrins hienen wy de hiele wike net west, en ûnder de nevel fan de alkohol hienen wy gjin jûn wei west. Dus hup, in pear flessen yn de auto, dan koenen wy thús noch wat yn de stimming [...]

 • 23 december 2011

  Miss Marple is in leaf wyfke út it oeuvre fan Agatha Christie. Se wenne yn St. Mary Mead, beskikte oer in helder ferstân en in grutte kennis fan de swakheden fan de minsklike natuer. Dy eigenskippen holpen har by it oplossen fan de meast komplekse misdieden. Har hiele libben hat se it deistich bestean yn St. Mary Mead skerp observearre en analysearre en by elke [...]

 • 18 november 2011

  Wat is it stil bleaun, net? Wannear wie it? Septimber, wol 'k leauwe, dat jo de foarside fan de krante helle hawwe. Ik tocht: no komme de pipen út de sek! Einlings sil der in diskusje losbrekke dy't syn wjergea net ken, dy't in trochbraak wêze sil yn it tinken en praten oer ússels. Sa't de wittenskippers yn it CERN de natuerkunde yn ûnstjoer brocht [...]

 • 18 november 2011

  It begryp ‘design’ hat in bysmaakje: eksklusyf, orizjineel, kwaliteit. In bysmaakje dat ek wol ‘goede smaak’ neamd wurdt. Yn alle opsichten it tsjindiel fan it mishipte monstrum dêr’t Rein Hofstra him yn it Swettenûmer fan de Moanne wakker oer opwynt: it nepkastiel fan Mantgum. Dat is oan alle kanten fout. It ûntwerp is basearre op in ûnbetroubere tekening fan it oarspronklike gebou. Dy tekening is [...]

 • 18 november 2011

  Ik woe earst myn stikje oer Durk van der Ploeg as redaksjoneel opnimme. Hy krijt moarn de Gysbert en dan binne wy – om syn wurden út it gesprek mei Karen Bies te werheljen - fan it geseur ôf. Van der Ploeg syn útspraak dat hy boeken skriuwt, sa’t in oar in hokje timmert, fyn ik earlik sein noch ûnferjitliker. Remco Campert sei fan ‘e [...]

 • 15 oktober 2011

  Nei in nûmer oer de Swette en in spesjaalnûmer oer boeken, komme wy dizze hjerst al wer mei in ‘special’. Foarlopich is it ús lêste special, mar it tema fan dit nûmer, design en arsjitektuer, blykt oan de oare kant sa ynspirearjend te wêzen foar redaksje, meiwurkers en abonnees, dat wy besletten hawwe om oare jier geregelder omtinken te jaan oan dit ûnderwerp. En dan [...]

 • 21 juli 2011

  ERNST BRUINSMA - De abonnees fan de Moanne krije ein july twa ôfleveringen tagelyk yn de brievebus. Nûmer 6 giet oer boeken en literatuer en stiet fol mei besprekken, ynterviews, ferhalen en gedichten. Yn in spesjale redaksjonele bydrage gean wy yn op de fraach hokker bedrigingen Fryske skriuwers mei konfrontearre wurde, mar seker ek op de kânsen dy’t der lizze. It stik giet benammen oer [...]

 • 26 juni 2011

  Tijdens de dagelijkse autoritten van mijn woonplaats Groningen naar Museum Belvédère luister ik regelmatig naar de radio. Vaak zap ik van de ene naar de andere zender, totdat ik iets hoor wat mijn aandacht vraagt. Zo viel ik nog niet zolang geleden middenin een discussie tussen een mevrouw van de PvdA en een meneer van de PVV. Waar het precies over ging, weet ik niet [...]