• 10 mei 2012

  E: 'Wieteke van Dort is weer thuis', 'Scarlett Johansson kan ieder moment verlovingsring verwachten', sokke nijtsjes mei ik graach lêze op ynternet. Triviaal, posityf nijs. S: Ja, en 'Guus Meeuwis is de ultieme Nederlander' stiet op Nu.nl. It sit yn ús natuer, Ernst, om ús te mjitten oan minsken dy't heger op de maatskiplike ljedder stean. Guus is suksesfol, hat tûzenen fans, in prachtich hûs [...]

 • 9 mei 2012

  ferfolch Ultra-koart ferhaal 'Op safary' yn de Moanne nûmer 4 - 2012 --- Dêr leit se dus, op it web, Tracy Jensen, harren learares, tagelyk remedial teacher! En net te leauwen: fan ûnderen oant boppen neaken en bleat, sawol knipt as skeard. Mar – hee, sjedêr – se hoecht har net te ferfelen, se leit net foar joker dêr yn ’e midden, want sjoch: in lang [...]

 • 6 april 2012

  By de útrikking fan de Rink van der Veldepriis kaam it hege wurd der wer ris stammerjend út: seks op syn Frysk giet net fansels. De skriuwer fan it winnende boek like neffens it sjueryrapport “mei yntime sênes ferlegen te wêzen, want de dialogen dêr binne de knoffelige kant it neist”. Elkenien yn de trouseal fan it Drachtster gemeentehûs lake, de skriuwer sels ek. Wat [...]

 • 24 februari 2012

  Oan ús Cavalier King Charles (I of II, dêr wol ik fan ôf wêze… fan I is lykwols wol de kop ferlern gien en letter de sturt ek) hûntsje Nynke is aldergeloks noch hieltyd in kop en in sturt te finen… en se …jûchhei… bewege ek noch, boartlik en sierlik. Sa seach it der begjin desimber fan it ôfrûne jier 2011 perfoarst net út. Jimme [...]

 • 24 februari 2012

  In de felle discussies van het afgelopen jaar over de kunsten mis ik aandacht voor een zeer belangrijke professionele groep. Die van de recensenten. Wie zijn dat? Wat wordt er van hen verwacht? Recensenten zijn allereerst mensen die ongelooflijk veel van de kunsten houden. Twintig of wel dertig jaar lang drie tot vijf avonden per week naar het theater gaan, terwijl u helemaal niet van [...]

 • 24 februari 2012

  Sûnt The Voice of Holland folgje ik Iris Kroes want sy komt út Drachten. Ek al twittert se allinnich mar 'whaaaaaaaaaaa wat superleuk Marco yyeaahhhhhh!!!!!!' It bliuwt ús Iris en ik bin grutsk op har. Sa bin ik ek grutsk op ús Joop Wittermans, dy't ik sjoen ha yn de plysjesearje 'Moordvrouw'. Spitich dat Joop de boef spile, want no is er oppakt en sil it [...]

 • 24 februari 2012

  In groep mannen (jong yn dit en jong yn dat) is op syk nei miljoenen, foar in nije generaasje Friezen. Sy dreame der fan om Fryslân yn de 21e ieu te tillen fia ‘in koerts rjochte op it ûntwikkeljen fan selsbetrouwen, basearre op eigen talinten. Dan krekt komt yn de provinsje in beweging op gong. Dan krekt tsjinnet him in sterke ekonomyske, sosjale en kulturele [...]

 • 27 januari 2012

  'Het zou verdorie eens tijd worden', grommele Hans van der Heijde wat brimstich yn de mikrofoan, op de fraach wat er fûn fan de hege ûnderskieding. Mar de knypeach en de glinster yn syn eagen seinen genôch. Nimmen hie ommers yn 2009, doe't syn 'De Republyk' ferskynde,  ferwachte dat dat boek no sa'n cultstatus berikke soe, ja sels útgroeie soe ta ikoan fan dizze nije [...]

 • 27 januari 2012

  Zwischennutzung is neffens my it moaiste wurd yn dizze nije Moanne. Jim moatte mar eefkes besjen yn hokker artikel it neamd wurdt. It giet om in tuskenoplossing, meast foar in braaklizzend terrein yn in stêd. Ik haw it gefoel dat it wurd ek goed fan tapassing wêze sil op dizze jiergong fan de Moanne. Wy bestean yn septimber 10 jier, mar moatte dit jier goed [...]