• 14 februari 2012

  Wolle Ljouwert en de provinsje Fryslân har kandidaat stelle foar de titel fan Europeeske Kulturele Haadstêd 2018 op basis fan in (nije) dubieuze folksnasjonalistyske ideology? Dat is ien fan de ûnderlizzende fragen by it pamflet De folksnasjonalistyske taal en retoryk achter Fryslân 2040 en KH-2018, nr. 1 yn de searje Perio-pamflet. It earste eksimplaar derfan wurdt útrikt oan deputearre Jannewietske de Vries, no freed, 17 [...]

 • 27 januari 2012

  Op de Lindengracht yn Amsterdam stiet in byld fan skriuwer/ûnderwizer Theo Thijssen.  Heal sittend op in skoalbankje bûcht er him oer nei in jonkje dat oan dat bankje te skriuwen sit. Oandacht en leafde sprekke út dat byld, út ’e eachopslach fan Thijssen. It byld is makke troch de keunstner Hans Bayens (1924 – 2003). Der moat hast wol in beskate besibbens wêze tusken Bayens [...]

 • 27 januari 2012

  Yn galery Smarius op ’e Gordyk is oant en mei  4 maart 2012 wurk te sjen fan Christiaan Kuitwaard en Terry Thompson. Lânskippen, ynterieurs en alledeiske gebrûksfoarwerpen: in stoel, in kopke, in doar. Dat binne de ûnderwerpen fan Kuitwaard syn wurk. Dochs binne it net de objekten sels dy’t er skildert: hy skildert it ljocht en it skaad deryn en deromhinne. De nuânses tusken ljocht [...]

 • 24 januari 2012

  'De Sonttolregisters als bron voor historisch onderzoek’ is de titel fan it sympoasium dat de Wurkgroep Maritime Skiednis fan de Fryske Akademy op freed 3 febrewaris 2012 organisearret. Tusken 13.30-17.30 oere stiet de stân fan saken fan it brûken fan de Sonttolregisters as boarne foar ûndersiken nei maritime skiednis sintraal yn in fyftal lêzings. It sympoasium wurdt holden yn kongres- en stúdzjesintrum It Aljemint fan [...]

 • 23 januari 2012

  In het kader van de Nationale Gedichtendag organiseert Museum Belvédère poëtische rondleidingen door de grote tentoonstellingszaal  en de nieuw ingerichte solokabinetten van de westvleugel. De rondleidingen vinden plaats tussen 14.00 en 15.00 uur, waarbij in ieder kabinet een gedicht zal worden voorgedragen dat een connectie heeft met het getoonde beeldende werk. Hetzelfde zal gebeuren bij de verstilde schilderijen van Piet Moget en Vincent Hamel, die [...]

 • 23 januari 2012

  Sirkwy seminar 2012 - In rige lêzingen oer nijsgjirrige aspekten fan de Fryske literatuer. Greet Andringa – It Hearrenfean Dien wurk Besprek fan de fiif romans fan Koos Tiemersma Yn 2000 wûn Koos Tiemersma in Rely Jorritsmapriis mei syn ferhaal ‘Job, in alter’, it startsein fan in suksesfolle literêre karriêre. Der ferskynden fiif titels: De ljedder 2002, De mjitte 2004, It liet fan de ibis [...]

 • 9 januari 2012

  Yn it ramt fan  Nationale Gedichtendag organisearret it Frysk literêr tydskrift Ensafh op 26-01-2012 yn Snits in grutte gedichtejûn, dêr’t elkenien oan meidwaan kin! De jûn is bedoeld as in oade oan ’e poëzy. Der binne trije mooglikheden: - Dichters kinne twa of trije gedichten foarlêze . - Poëzyleafhawwers kinne har favorite gedicht foarlêze. - Gewoan komme te harkjen. Elk dy’t dichtet en foarlêst is [...]

 • 23 december 2011

  Lucebert, detail uit twee vazen , aardewerk, 1991 en 1994 Keunstner Lucebert wie in multytalint; hy wie skilder, dichter, fotograaf, tekener en keramist. As dichter wie Lucebert in belangrike fernijer fan de poëzij. Hy hearde by de ‘vijftigers’ en behelle in soad literêre prizen. Syn keramysk wurk is lykwols altyd ûnderbeljochte bleaun. Yn keramykmuseum Princessehof is it earste oersjoch fan keramysk wurk fan [...]

 • 14 december 2011

  Ek takomt jier binne jo wer fan herte wolkom yn de Gysbert Japicx-seal fan Tresoar op ien fan ûndersteande datums foar de Moanne - Live. In jûn mei alle kearen in ferrassend ferskaat oan nijsgjirrige sprekkers. De Moanne – Live is bedoeld om op papier, mar ek op tal fan oare wizen in poadium te jaan oan elk wa’t goed skriuwe kin en skerp tinke. [...]