Presintaasje twadde dichtbondel Tryntsje van der Veer

Publisearre op 15 februari 2012

Presintaasje twadde dichtbondel mei cd ‘Fan binnen út, ier foarjier/From within, early spring’, Utjouwerij Elikser, Ljouwert.

Tryntsje van der Veer, gedichten;

Rob Faltin, muzyk;

Ouke Kooistra, fotowurk.

In moai programma mei dichtwurk (û.o. Edwin de Groot, Geart Tigchelaar), in twatalich priuwke út de bondel (û.o. Sjieuwe Borger, Tjipke Bloemhof, Ineke Haase), ferhalen (û.o. Douwe Kootstra), toniel (Jaap de Graaf) en muzyk (û.o. Hindrik van der Meer, Rob Faltin en Truus de Vries).

Snein 26 febrewaris fan 15.30 – 16.30 oere yn de Rotondetsjerke yn Terbant.
Tagong fergees

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels