• 2 december 2011

  Eala, Hjirby noegje wy jo fan herten út ta it bywenjen fan in lêzing oer it wurk fan Gysbert Japicx troch Hein de Jong. De Jong is psychiater fan berop, mar hâldt him ek dwaande mei psychoanalityske  bestudearring fan literêre teksten. Syn lêzing hat as titel: De Friesche Tjerne fan Gysbert Japicx en de oersetting fan Douwe Tamminga psycho-analytsk beljochte Datum en tiid: tiisdei 13 [...]

 • 2 december 2011

  Tiisdei 13 desimber 2011, oanfang 20.00 oere yn de Gysbert Japicx-seal, Tresoar, Bûterhoeke 1 yn Ljouwert. Tagong fergees. De redaksje fan de Moanne en de Stichting de Moanne noegje jo fan herten út foar in foardrach fan de folgjende sprekkers: Jelle Krol Saskia Bak Greet Andringa Bart Kingma Sannemaj Betten De presintaasje fan de jûn is yn hannen fan Ernst Bruinsma. De Moanne – Live [...]

 • 1 december 2011

  Op 21 febrewaris is yn kafee ‘De Bûnte Bok’ yn Ljussens de teaterproduksje ‘Kredo’ yn premjêre gien. It is de opfolger fan it suksesfolle ‘Katarsis’, 170 foarstellingen rûnom yn ‘e provinsje. “Kredo’ spilet him ek wer ôf yn ‘e kroech, oan ‘e tape. Ek ‘Kredo’ is skreaun troch keunstner Gerrit Breteler. De tematyk fan it stik giet oer it hjoeddeiske plattelân en de [...]

 • 21 november 2011

  Explore the North is een nieuw multidisciplinair cultureel festival in Leeuwarden en omgeving dat voor de eerste keer plaatsvindt op vrijdag 25 en zaterdag 26 november 2011. Het programma richt zich op muziek, literatuur en poëzie rondom schrijvers en muzikanten die zijn geworteld in de noordelijke cultuur.Van Canada tot Groot Brittannië. Van Scandinavië en de Baltische staten tot aan de Lage Landen. Explore the North [...]

 • 21 november 2011

  Negen onverschrokken jonge acteurs ondernemen een dappere poging om vat te krijgen op hun toekomst. Ze willen weten hoe het zit met de mensen, de dingen, het leven, de liefde en de dood. Ze pakken de zaken grondig aan. Grote Nederlandse dichters zijn hun gids. In een regie van Trudie Lute worden gedichten van K. Schippers letterlijk onder de loep genomen en de Blauwbilborgel van [...]

 • 18 november 2011

  De eksposysje dy’t oant en mei 11 desimber te sjen is yn Galerij De Lawei yn Drachten, hjit ‘Dragers’. Wat is in drager? In drager is in transportmiddel, de bringer fan it boadskip, it doek dêr’t it skilderij op skildere is, it papier dêr’t de letters op steane. In figurant yn de foarstelling. De trije keunstners dy’t harren wurk sjen litte yn dizze eksposysje hawwe [...]

 • 9 september 2011

  Sandra de Vries over de literaire nalatenschap van vader Theun de Vries 75 jaar lang heeft Theunis Uilke de Vries geschreven. Zo’n 160 titels staan op zijn naam. Tijdens zijn lange leven gooide hij niets weg, hij bewaarde alles. Na de dood van de auteur in 2005 werd dochter Sandra geconfronteerd met een enorme literaire nalatenschap, inclusief een omvangrijke bibliotheek. Dozen vol (misschien) interessante literair-historische [...]

 • 30 mei 2011

  Flaams-Fryske jûn yn Sânfurd mei David van Reybrouck De tredde kulturele midsimmerjûn fan de Gerben Rypma-stifting hat dit jier in ynternasjonale kleur. Op sneon 18 juny litte yn Sânfurd by de Aldegeaster Brekken fjouwer Flaamske en Fryske skriuwers en dichters harren lûd en stim hearre: David Van Reybrouck, Maarten Inghels, Simon Oosting en Arjan Hut. In reade tried yn it programma is de maatskiplike belutsenens [...]

 • 19 mei 2011

  Zon, zee, strand, muziek, theater en films in Techum aan Zee De eerste twee weekeinden van juli (1,2 en 3 juli en 8,9 en 10 juli) vormt de nieuwbouwwijk Techum in Leeuwarden het decor van het festival Simmer yn de Zuidlanden. Bezoekers kunnen genieten van livemuziek, theater, films, het strand, het water en lekker eten en drinken. Tryater speelt tijdens dit festival in de openlucht [...]