• 24 juni 2013

  ELSKE SCHOTANUS -  Het is alsof je een schilderij van Hopper inloopt als je op de Harlingertrekweg in Leeuwarden het blauwe huis nadert. Het is de kleur, de leegte eromheen. Een verlaten plek, ondanks al die parkeerplaatsen, de boten die er langs varen. Desolaat, maar binnen leeft het. Op een zinderend hete middag, half juni, komen spelers en jonge makers bij elkaar om zich te [...]

 • 6 juni 2013

  EELCO VENEMA -  Yn in lytst Frysk terpdoarpke, fan it soart dat wy sa goed kenne, wennet in jongkeardel mei de namme Sywart. Alles om him hinne liket o-sa gewoan, mar de minsken, de huzen, de winkels en it tsjerkje binne allegear nep. Sywart is it middelpunt fan in grutte real-life soap. De 'Truman show', in film mei Jim Carrey yn de haadrol, is nei it [...]

 • 31 mei 2013

  ELSKE SCHOTANUS -  By Sneak Previews, in begryp út de filmwrâld, giet it om foarstellingen dy’t noch net yn premjêre gien binne. Tryater doart it oan. Trije jûnen achter elkoar wurde trije stikken brocht, stikken dy’t noch yn ûntwikkeling binne. Foar in ‘leuk pryske’ kin it publyk dêr twa fan útkieze. Dat it om ‘útprobearsels’ giet, blykt by de baly al. Ien fan de stikken [...]

 • 28 mei 2013

  ELSKE SCHOTANUS -  Vier jaar geleden studeerde Esther van Til af aan de Hogeschool voor de kunsten in Zwolle in de richting theatermakend docent, daarna volgde zij nog een regiemaster. Zij is zelfstandig ondernemer en maakt deel uit van de theatergroep ‘VOLT’. Daarnaast is zij één van de vijf ‘jonge makers’ die een bijdrage levert aan Leeghwater, de voorstelling die BUOG onder regie van Pieter [...]

 • 10 mei 2013

  ELSKE SCHOTANUS -  ‘Leeghwater’ heet de voorstelling die BUOG in september brengt. BUOG staat voor: Bedenkers en Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen. Het is woensdagavond, 8 mei, en de crew komt voor het eerst bij elkaar in een schip dat in de buitenhaven bij het kleinste dorp van Nederland ligt: Breezanddijk, halverwege de Afsluitdijk. Ik ben vroeg, te vroeg, maar omdat de regen bij bakken uit [...]

 • 8 mei 2013

  EELCO VENEMA - Breinroer! Dat kin betsjutte datst yn ûntstjoer bitst. Dwers yn 'e kop, dûm. En dan kin it mâl gean. Kinst ek breinroer wêze fan ferealens. Fan't padsje ôf, dize yn 'e harses. Koartsein betsjut Breinroer dus gewoan: gek yn 'e kop! Oant safier it wurdboek der Friesche taal. Breinroer is no ek in teaterstifting oprjochte troch rasabsurdist Hans van der Eems út Ljouwert. Van der [...]

 • 2 mei 2013

  MARRIT DE SCHIFFART -  As lyts famke boarte Annemaaike Bakker (1985) al it leafst mei de ferklaaiersklean. Nei it Hartkoor fan Parnas, de Jeugdteaterskoalle yn Ljouwert en de Toanielskoalle yn Amsterdam stiet se no ûnder kontrakt by it romrofte stedsteater fan Bremen. Dêr nimt se de iene nei de oare haadrol foar har rekken. Hoe bist by Theater Bremen telâne kommen? Ik speelde mee in [...]

 • 26 april 2013

  ELSKE SCHOTANUS -  Op het toneel een hoge lichttoren, binnen een vrouw, de woekeraarster, die bezig is staven goud en sieraden te ordenen. Een tweede vrouw, haar zuster, dweilt de trap. Daarbuiten een enorme bel, oude dozen, een deken waaronder iemand ligt, een kapotte fauteuil en nog zo wat rekwisieten. Hier en daar staat of zit iemand, maar de afstand, tussen de mensen, de dingen, [...]

 • 29 maart 2013

  NYNKE VAN DER ZEE -  Fiif jier wurke sjoernaliste Marita de Jong oan har fersammelwurk oer toanielselskip de Noorder Compagnie. Hiel wat kearen naam se de ôfslach Fryske Peallen om dêr de ferhalen op te tekenjen fan Jaap Maarleveld en Manon Alving. De Jong sammele mei ingelegeduld de moaiste herinnerings fan it akteursstel, wat úteinlik resultearre yn in prachtich ynterview yn de spesjale útjefte fan [...]