Iepenloftspul Wergea: Sywart, de soap

Publisearre op 6 juni 2013

EELCO VENEMA – 

Yn in lytst Frysk terpdoarpke, fan it soart dat wy sa goed kenne, wennet in jongkeardel mei de namme Sywart. Alles om him hinne liket o-sa gewoan, mar de minsken, de huzen, de winkels en it tsjerkje binne allegear nep. Sywart is it middelpunt fan in grutte real-life soap. De ‘Truman show’, in film mei Jim Carrey yn de haadrol, is nei it Fryske plattelân lutsen.

Yndertiid – we prate oer ein jierren njoggentich – kaam it fenomeen real-life soaps opsetten. Big Brother makke fan John de Mol in ryk man, want oer de hiele wrâld waard syn konsept mega-populêr. It wie de ynspiraasje om dizze film te meitsjen. En it reslutaat mocht der seker wêze.

Op it hichtepunt fan it genre, wie der op elk tv-net wol in soarte fan real-life-soap te sjen. Ozzy Osbourne, de Volendamse haringsoap en it ferskrikkelik banale Gouden Kooi, om mar in pear te neamen. De stoarm duorre in pear jier foar’t it idee útmolken wie en de minsken harren ynteresse ferlearnen.

Mar Big Brother is werom, and watching, yn Wergea, dêr’t Theo Smedes de rezjy hat oer de mediashow rûnom de earme Sywart. En it skynt dat foar in tal kear publyk talitten wurdt om dielgenoat te wurden fan Sywart’s libben yn dat lytse skattige terpdoarpke.

 

Sywart, de soap is te sjen yn Wergea op 12, 14, 15, 18, 20 en 21 juny. Sjoch hjir foar mear ynformaasje.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Opiny,Teater

    HANS BRANS - Een festival van twaalf dagen om een nieuw artistiek leider welkom te heten - dat is een opmerkelijke, nooit eerder vertoonde openingszet. [...]

  • MARITA DE JONG  - Akteur Freark Smink is yn 1948 berne yn Sondel. Hy hat 15 jier as akteur ferbûn west oan it toanielselskip Tryater. [...]

  • Kategory: Resinsje,Teater

    SOPHIE TEKELENBURG - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Van: Sophie Tekelenburg Aan: redactie de Moanne Datum: 28 april 2004 Onderwerp: “Yerma” van Tryater ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beste redactie, Yerma, van de [...]