1275 Dagen

Publisearre op 8 mei 2013

EELCO VENEMA –

Breinroer! Dat kin betsjutte datst yn ûntstjoer bitst. Dwers yn ‘e kop, dûm. En dan kin it mâl gean. Kinst ek breinroer wêze fan ferealens. Fan’t padsje ôf, dize yn ‘e harses. Koartsein betsjut Breinroer dus gewoan: gek yn ‘e kop! Oant safier it wurdboek der Friesche taal. Breinroer is no ek in teaterstifting oprjochte troch rasabsurdist Hans van der Eems út Ljouwert. Van der Eems & Co binne tegearre mei de jonge regisseur Anne Zijlstra (âld-studint fan ‘e teaterdosintoplieding) oan ‘e slach gongen mei in tekst fan de hjir frij ûnbekende Flaamske teatermakker en –skriuwer Yves de Fauw: 1275 dagen.

It giet oer trije manlju dy’t harren letterlik ôfsletten ha fan ‘e grutte gefaarlike wrâld, yn in hut. De mannen binne bang om it libben oan te gean, mar miskien noch wol banger om te stjerren. Fansels bringt in persoan fan bûten – de onvermijdelijke intrigant – twifel, ferwarring yn it deiske feilige ritueel yn harren safe-house.

Breinroer, gek yn ‘e kop, libbensfilosofy, langstme, absurdisme, der is folle net genôch yn de skuorre fan it Aldahuys yn Bears dêr’t de mannen trije ekstra foarstellingen spylje fan 1275 Dagen, yn it Frysk.

 

Ekstra foarstellings op freed 10 en sneon 11 maaie jûns om 20.30 oere. En snein 12 maaie middeis om 15.00 oere. Lokaasje: yn de skuorre fan ’t Aldahuys te Bears. Kaartferkeap fia 1275dagen@gmail.com. Sjoch ek: www.1275dagen.nl.

 

 

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Opiny,Teater

    HANS BRANS - Een festival van twaalf dagen om een nieuw artistiek leider welkom te heten - dat is een opmerkelijke, nooit eerder vertoonde openingszet. [...]

  • MARITA DE JONG  - Akteur Freark Smink is yn 1948 berne yn Sondel. Hy hat 15 jier as akteur ferbûn west oan it toanielselskip Tryater. [...]

  • Kategory: Resinsje,Teater

    SOPHIE TEKELENBURG - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Van: Sophie Tekelenburg Aan: redactie de Moanne Datum: 28 april 2004 Onderwerp: “Yerma” van Tryater ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beste redactie, Yerma, van de [...]