• 28 december 2015

  KAREN BIES -  Ik klik op de foto’s fan it ferboude pleatske. De keamer hat in balkeplafond en brede finsterbanken. Yn ‘e wenkeuken skynt it sinneljocht op tafel. In studearkeamer mei iepenslaande doarren nei in tún, in tún ... Slingerjende klinkerpaadsjes tusken de blommen troch, nei in terras en in sitkûle oan it wetter. In grut hiem rûnom mei fruitbeamkes, en fanút it prieel sicht [...]

 • 23 december 2015

  KARIN SITALSING -  Myn útstelde jeugd leit yn 'e strjitten fan Ljouwert. Ljouwert, dêr't ik wenne, wurke, libbe. Oantinkens kleve oan 'e stiennen, hâlde har sliepend, oant ik der wer ris omrin. Dan litte se har sjen, har fiele en rûke. De Stroohoed giet ticht, sei in freondin lêsten. Och, de Stroohoed. Hoefolle jûnen hie ik dêr net sitten mei kollegasjoernalisten? In moai klupke wienen [...]

 • 14 december 2015

  Achte frou Ottjes, Wylst de studio fan Omrop Fryslân stadichoan it oansjoch krijt fan in distribúsjesintrum yn oarlochstiid, sjoch ik oeral om my hinne – it is allegear prachtich te folgjen op radio en televyzje – bliere gesichten. Grutske presintatoaren, opteine frijwilligers en stoere besoargers. Allegear fiele se har goed by de nommele bydrage dy't se leverje oan it wolwêzen fan de minsken dy't it [...]

 • 3 december 2015

  KAREN BIES - Oait wie it myn dream Peter d’Hamecourt op te folgjen, NOS-korrespondint yn Ruslân. De Kâlde Oarloch wie al wat lij wurden, Gorbatsjov hie it oer glasnost en perestrojka en ik studearre Russysk. De kearen dat ik Moskou besocht, wie der in coup-poging, belâne ik yn demonstraasjes en seach ik lege sokkels fan âlde Sovjethelden. Spanning en gefaar, wat wol in sjoernalist noch [...]

 • 9 november 2015

  Achte hear Boeloe, Seagen jo froeger ek altyd nei Sesamstraat? Wy wol. It is ien fan myn alderearste jeugdherinnerings: der waard wat tekene en in tv-stim sei dat wy riede moasten wat it wurde soe. En ferdomd, op it stuit dat ik hiel hurd 'auto' troch de keamer balte, andere de stim: 'Heel goed, het is een auto!' Ik skrok my de molktoskjes út de [...]

 • 21 oktober 2015

  KAREN BIES -  Foppe is werom by it earste alvetal fan Hearrenfean en dat is hartstikkene goed. Al koene de measte spilers syn pakesizzers wêze, ik soe it moaier fine as se ‘meneer De Haan’ tsjin him sizze. Of ‘meester Foppe’. Foppe kin goed mei de jeugd. As gimmestyklearaar soarge hy derfoar datst net út de ringen foelst by it fûgelnestje. Of klom hy yn it [...]

 • 19 oktober 2015

  Achte Hearrenfean-supporters, Op in pearhûndert meter fan jim stadion stiet 'Museum Heerenveen', by guon miskien better bekend ûnder de âlde namme 'Willem van Haren'. In aardich museum is it, mei as hichtepunt de folsleine seal dy't oan it libben en wurk fan 'Us Ferlosser' wijd is - Domela Nieuwenhuis, de man dy't foaropgie yn de arbeidersstriid. Om It Hearrenfean hinne kinst in kilometerslange sirkel lûke. [...]

 • 5 oktober 2015

  Achte hear Collier, Gatferdamme, wat baalde ik fan myn eigen ergernis, doe't ik de bylden seach fan jo keunstprojekt 'Koeien in de wei'. Dêr wie 'k dochs echt eefkes benaud dat ik stikem preutser bin as tocht. Of dat ik sa pornofisearre bin dat ik by in bleatprojekt allinnich noch mar ferliedlik longerjende froulju sjen wol. Of miskien bin 'k dochs sa djipfries wurden dat ik [...]

 • 20 september 2015

  Achte boargemasters, De sinne stekt dizze dagen de evener wer oer en lit ús berêstend achter. It applaus foar it lêste iepenloftspul hat klonken, de polzen lizze al yn de skuorre, de keatslinen bongelje wer yn boskjes oan de muorre, de skûtsjes lizze oan de ketting yn it boathûs. De doar fan Iepenloftmuseum Fryslân kin wer foar in healjier op slot. Tiid om it echte libben [...]