• 28 maart 2019

  GEART TIGCHELAAR -  Heldeferearing is al sa âld as de wei nei Rome. Earder waarden der troch de skalden en barden ferskes songen oer keningen en dappere striders dy’t eigenhandich in fijanlik leger yn ’e panne hakten. Sindelingen, dochs in soarte fan helden fan it kristendom, krigen harren eigen hilligelibbens. Hjoed-de-dei binne it de popstjerren en sporters dy’t suver in heldestatus hawwe, mei miljoenen folgers [...]

 • 27 maart 2019

  JETSKE BILKER -  ‘De meest begeerde uitnodiging van het land’ neffens de NRC foel by my op de matte. Yn in moai doaske mei twa dobbelstiennen. Ferline jier wienen se my by it CPNB fergetten, oars hie dit myn twadde kear west. Wa’t it nasjonale boekewikegeskink oerset mei nei it boekebal.   Myn buorfrou seit: ‘Dit hoort erbij. Dit doen ze elk jaar.’ Foar har [...]

 • 7 maart 2019

  KAREN BIES -  Ik kocht in keunstwurk, want ik hie wat te fieren. It is in skilderij fan in famke, skildere op in âlde houten tekentafel, jierrenlang brûkt yn in klaslokaal, de krassen en ferve bin noch sichtber. Doe’t it noch mar krekt by ús yn de hûs hong, seach ik it foaral as it wurk fan de keunstner. Mar it wurdt hoe langer hoe [...]

 • 7 maart 2019

  JAN PIER BRANDS -  Over kunst en cultuur: zoals ik het zie: cultuur is de regel en kunst is de uitzondering. Cultuur gaat over: zo doen wij dit met elkaar, kunst gaat over een nieuw perspectief, een alternatief. Er zijn volgens mij drie hoofdredenen voor een overheid om kunst en cultuur te steunen: - omdat we elkaar het genot en plezier gunnen van het bezoeken en [...]

 • 7 maart 2019

  SJOUKJE DE BOER -  Op 28 september 2018 is Koos Alberts overleden. Een zwarte dag voor een deel van de bewoners van Tywerthiem Talant Wommels. Ik ben ten tijde van het ziekbed van Koos, waar ik overigens geen weet van had, aan het werk met de bewoners van Tywerthiem. We zijn bezig met de Under de toer productie ‘De profylfoto fan Klaas’. Op 28 september, [...]

 • 7 maart 2019

  MARIJN MOLEMA -  Als student geschiedenis had ik wijze leermeesters. De professoren lieten mij beleidsnota’s lezen en nadenken over de vraag, hoe we het verleden kunnen gebruiken bij het vormgeven van de toekomst. Eén beleidsnota, ‘Belvedère’ uit 1999, herinner ik me levendig. Ruimtelijke inrichters, zo luidde de analyse, zijn soms te veel op de toekomst gericht. Bij hun vernieuwende ontwerpen walsen architecten dwars over historisch gegroeide structuren heen. U [...]

 • 23 februari 2019

  SJOUKJE DE BOER -  In stevige frou mei in grutte boezem. Tsjinoer har sit in meagere man mei tin hier en holle eagen. Sy nimt it wurd as de servearster freget wat it wêze mei. Sy praat ek foar him. As wied er dat ferleard. Har stim is skel en klinkt troch de romte. Him hearst net. De foarken krasse oer it board as it [...]

 • 7 januari 2019

  SJOUKJE DE BOER -  By it safolste doarpke steane we stil. Ik wachtsje mei myn rêchpûde op skoat, hâld him mei beide earms beet. It is drok yn de coupé en de minsken mei wa't ik in fjouwersits diele moat, hawwe al har bagaazje oer de fjouwerkante meter ferdield dêr't ek noch ús skonken tusken passe moatte. It bern skean tsjin my oer hat syn [...]

 • 25 december 2018

  KAREN BIES - Wy wiene fierstente betiid. In oere foardat it sinjearjen begjinne soe, stiene M. en ik al mei trije eksimplaren fan ‘Sterk Verdund’ yn de boekhannel. Dan mar earst nei it kafee? Mar dêr kaam Kees van Kooten al fanút de rein de winkel yn. Even letter siet hy, ek rom op tiid dus, mei kofje en sûkelaatsjes achter in steapel blauwe ‘gedundrukte’ [...]