• 18 december 2018

  BOUKE VAN DER HEM -  De jierfergadering fan de Koninklijke Vereniging de Friesche Elfsteden hat tagelyks altyd wat wei fan in toochdei. Inkelen dy’t it foar ‘t sizzen ha achter de lange tafel en de seal grôtfol believers. Dat is benammen sa sûnt nei de lêstholden tocht (1997) it lidmaatskip en de tagong fan riders op it iis sekuer regele waard, dat is te sizzen: [...]

 • 15 december 2018

  SJOUKJE DE BOER -  Op nûmer 34 yn de Doarpsstrjitte stiet de televyzje oan. It sjoernaal lit bylden sjen fan minksen op de flecht. Flechtlingen dy't de grins oer komme. Opfangtehuzen dy't op knappen steane. De bylden wikselje mekoar ôf. Foar de telefyzje sit een heit ûnderút sakke yn in stoel mei de fuotten op in spesjaal dêrfoar makke bankje en in ôfstânsbetsjinning yn de [...]

 • It Reuzefamke fan Royal de Luxe, LF2018, Karen Bies

  26 november 2018

  KAREN BIES -  Ik woe dat ik handich wie mei sifers. Wie ik mar in finansjele man by oerheid of bedriuw, dy’t snapt hoe’t hy de Kosten en de Baten, links en rjochts, lykmeitsje moat. By my binne links en rjochts ferskillende getallen. De ekonomylearaar (Stallinga) stie altyd te suchtsjen en te skodholjen by myn brike balâns. Foar mysels is dit net sa slim, mei [...]

 • 8 augustus 2018

  KAREN BIES -  De band Kíla wie in ferademing nei oare Ierske muzyk dy’t ik hjir yn Ierlân sjoen hie, live of op telefyzje. Faak sitte muzikanten stil op in stoel, serieus en yn opperste konsintraasje har akkordeon, harp, fiddle, fluit of ‘uileann pipes’ (Ierske doedelsek) te bespyljen. Soms leit ien syn bodhrán (trom) ynienen del, giet oerein en begjint Irish te dûnsjen. De rest [...]

 • 30 mei 2018

  BOUKE VAN DER HEM - De Spaanske skriuwster Clara Usón beskriuwt yn har bejubele roman Ana Mladić hoe’t de 22-jierrige dochter der ta kaam harsels in kûgel troch de kop te sjitten, mei it wapen fan de heit: de wreedferneamde Servyske generaal Ratko Mladić.   Soe it ek sa wêze kinne dat in frou of yn elk gefal dy dochter har net echt deaskrikt fan heity's hurde militêre [...]

 • 18 april 2018

  BOUKE VAN DER HEM -  Myn reisselskip moat dizze dagen in mânske badge drage mei dêrop wat útwrydske benammingen dy’t funksje en kwalifikaasjes oantsjutte, blykber foar insiders te begripen. By alle kongresgongers sit it krektsa, sadwaande is elkenien goed ynfierd en rint niks en nimmen út de pas. Mar o heden: eins is it by oanfang al the day after, want hast tagelyk holden fierderop [...]

 • 8 maart 2018

  KAREN BIES -  It wie sa’n doalhôf út de jierren tachtich mei in strjitteplan yn de foarm fan in blomkoal. Datst hyltyd de bocht om moatst, it spoar bjuster rekkest, wer op itselde plak útkomst en dat it dy dóchs noait bekend foarkomt! Nei in skoft dwalen sette ik de motor út, midden yn in strjitte. Ik socht ferbining mei Maps op myn telefoan, mar [...]

 • 1 februari 2018

  KAREN BIES -  Wy ha thús twa kranten, mar ik ha it noait oan tiid om se beide te lêzen. Ik ha al faak tocht om ien op te sizzen, as ik dy bulte papier lizzen sjoch, ein fan de wike. Al dy beammen… Foar de lokale sensaasjeferhalen lês ik de Ljouwerter, om wizer te wurden de Volkskrant. Dy skriuwt ek oer lokale sensaasjes, mar [...]

 • 11 december 2017

  MELIZA DE VRIES -  Na 49 jaar gaan mijn ouders verhuizen binnen de dorpskaders van Drachten. Verhuizen lijkt mij niet de beste investering voor een bijna goud jubileum of je hebt na 49 jaar het vertrouwen opgebouwd om een huwelijk niet te laten sneuvelen tijdens een kleine volksverhuizing.   Ik drink een kop thee met mijn stoffige moeder op de in-plastic-verpakte bank. Zij spreekt nog [...]