• 9 september 2011

  Sandra de Vries over de literaire nalatenschap van vader Theun de Vries 75 jaar lang heeft Theunis Uilke de Vries geschreven. Zo’n 160 titels staan op zijn naam. Tijdens zijn lange leven gooide hij niets weg, hij bewaarde alles. Na de dood van de auteur in 2005 werd dochter Sandra geconfronteerd met een enorme literaire nalatenschap, inclusief een omvangrijke bibliotheek. Dozen vol (misschien) interessante literair-historische [...]

 • 30 mei 2011

  Flaams-Fryske jûn yn Sânfurd mei David van Reybrouck De tredde kulturele midsimmerjûn fan de Gerben Rypma-stifting hat dit jier in ynternasjonale kleur. Op sneon 18 juny litte yn Sânfurd by de Aldegeaster Brekken fjouwer Flaamske en Fryske skriuwers en dichters harren lûd en stim hearre: David Van Reybrouck, Maarten Inghels, Simon Oosting en Arjan Hut. In reade tried yn it programma is de maatskiplike belutsenens [...]

 • 19 mei 2011

  Zon, zee, strand, muziek, theater en films in Techum aan Zee De eerste twee weekeinden van juli (1,2 en 3 juli en 8,9 en 10 juli) vormt de nieuwbouwwijk Techum in Leeuwarden het decor van het festival Simmer yn de Zuidlanden. Bezoekers kunnen genieten van livemuziek, theater, films, het strand, het water en lekker eten en drinken. Tryater speelt tijdens dit festival in de openlucht [...]

 • 19 mei 2011

  Meng een flinke dosis frisse rock & roll met wat indie en spannende blues. Voeg daar de bassist van de Kooks aan toe en zet het een nachtje in de vriezer. Voilà: Ice Black Birds. De sound van deze vreemde vogels uit Bristol wordt vergeleken met Kings of Leon en The Doors maar ook moderne invloeden van bands als The Black Keys en Foals zijn [...]

 • 19 mei 2011

  Matthew and the Altas + Dina Drinks Tea Matthew maakt met dank aan zijn atlas een muzikale reis met melodieuze, krachtige, soulvolle americana folk met dat typische Britse poprandje, waar eerder Mumford & Sons mee door wist te breken bij het grote publiek. De kracht van de muziek van Hagerty, gezegend met een diepe, rauwe stem, zit hem vooral in de originele en knappe arrangementen [...]

 • 17 mei 2011

  Deistige tafrielen en saken lykas minsken op stasjons en yn winkels, of foarwerpen ut kuol- en keukenkast; fragminten út de ûnophâldlike ynformaasjestream yn de foarm fan film, ynternetmagazines en reklame; hippe minsken, hippe klean, moderne ynterieurs, neonljocht, logo’s, merken, stilen, kleuren. Koartsein: It moderne libben mei syn zapkultuer sa’t dat yn feart en faasje oan ús foarby giet, en wat wy al sa gewoan fine. [...]

 • 17 mei 2011

  Hjir en dêr bromme kollega-muzikanten dat se it net hielendal begripe, dat sukses fan dy trije Wâldpiken dy't mei har kampearbuske fan it iene nei it oare optreden tuffe. It is dochs neat bysûnders, wat dy lju dogge? It rammelt oan alle kanten, en it is wol aardich -dêr net fan- en it is se ek wol gund -dêr net fan- en it binne grif [...]

 • 16 mei 2011

  Fertellers, sjongers en muzikanten nimme ús mei yn de wrâld fan harren ferhalen en muzyk. Dat dogge se op ferskate plakken yn Rie – yn de bosk, oan it wetter en midden yn it doarp. De jûn einicht mei in moai konsert op de iisbaan, dêr’t wy it greidelân oereagje kinne oan de kime ta. Sa kinne wy it ûndergean fan de sinne fiere. Oan [...]

 • 2 mei 2011

  Op tiisdei 17 maaie wurdt om 20.00 oere de sechde Moannejûn holden yn 'e Gysbert Japicx-seal yn Tresoar, Ljouwert. De redaksje fan 'de Moanne' en de Stichting de Moanne noegje jo fan herten út in foardracht fan de folgjende sprekkers: Han Steenbruggen Syds Wiersma Jan Veninga Yke Reeder Tryntsje Nauta De presintaasje fan de jûn is yn hannen fan Ernst Bruinsma. Dizze jun is de [...]