Flaamsk-Fryske jûn Sânfurd

Publisearre op 30 mei 2011

Flaams-Fryske jûn yn Sânfurd mei David van Reybrouck

De tredde kulturele midsimmerjûn fan de Gerben Rypma-stifting hat dit jier in ynternasjonale kleur. Op sneon 18 juny litte yn Sânfurd by de Aldegeaster Brekken fjouwer Flaamske en Fryske skriuwers en dichters harren lûd en stim hearre: David Van Reybrouck, Maarten Inghels, Simon Oosting en Arjan Hut. In reade tried yn it programma is de maatskiplike belutsenens fan de hjoeddeiske skriuwer-keunstner. David Van Reybrouck – hy krige ferline jier de AKO-literatuerpriis foar syn boek Congo. Een geschiedenis – wurdt ynterviewd troch Steven de Winter en Ernst Bruinsma. Tusken de bedriuwen troch en nei ôfrin is der muzyk fan de Russyske akkordeonist Oleg Fateev. In tal fan syn komposysjes docht er tegearre mei de Brasiliaanske sjongeres en perkusjoniste Simone Sou. De presintaasje fan de jûn is yn hannen fan Eeltsje Hettinga.

Iepening: 19.45 oere
Entree: 15 Euro
Kaarten (à €. 15,00) bestelle fia gerbenrypma@home.nl

David Van Reybrouck is de auteur fan it wilens mei prizen oerladen boek Congo. Een geschiedenis. ‘Een knap gecomponeerd verhaal over slavernij en kolonialisme, veerkracht en overleven. Een meeslepend geschiedeniswerk van een historicus én romancier,’ skreau de sjuery oer dit mei de AKO-literatuerpriis fan 2010 bekroande boek. Van Reybrouck, teffens foarsitter fan de Flaamske PENN, is ek de auteur fan it pamflet Pleidooi voor populisme (2008), al is dat perfoarst gjin pleit foar it ‘duistere populisme’ fan partijen as dy fan Geert Wilders of Filip de Winter. Op ’e jûn yn Sânfurd sil Van Reybrouck wiidweidich ynterviewd wurde troch Steven de Winter, ûndersykssjoernalist en âld TV -dokumintêremakker by de VPRO, en Ernst Bruinsma, literatuerwittenskipper en haadredakteur fan it tydskrift de Moanne.

Dichter, skriuwer en kollumnist Maarten Inghels is ien fan de meast talintfolle dichters fan de jongste skriuwersgeneraasje yn Flaanderen. Mei syn twadde, rûnom goed ûntfongen dichtbondel Waakzaam lit Inghels him sjen, mar foaral ek hearre – hy is in izersterke performer – as in skriuwer mei in dúdlik maatskiplik engaazjemint. ‘Zijn gedichten gaan als mokerslagen nog harder in tegen de onverschilligheid, de verwarring en orakeltaal.’

Dichter-skriuwer Simon Oosting, universitêr dosint by de ôfdieling Dierwetenschappen yn Wageningen –  hy hâldt him foaral dwaande mei de maatskiplike kant fan it hâlden fan bisten – debutearre yn 2007 mei de dichtbondel Rauwe fisken op wynfear wolkens. ‘In lette debutant, mar wol in sterke debutant,’ skreau it tydskrift Go-Gol.

Arjan Hut is ien fan de meast talintfolle dichters by de jongste generaasje Fryske skriuwers. Syn wurk is muzikaal, fernimstich en byldryk. Klassyk is syn gedicht ‘Fjoertoer de Aldehou’. Hut skreau kollums foar Omrop Fryslân, makke it literêre tydskrift Doar, wie de earste offisjele beneamde stedsdichter fan Ljouwert en skriuwt resinsjes foar it Friesch Dagblad en de Moanne. Under de titel Tin kaam dit jier fan him in tredde poëzybondel út.

Oleg Fateev, berne yn Moldavië, part fan de eardere Sovjet-Uny, wennet sûnt 1996 yn Nederlân. Hy studearre Russyske muzyk oan de muzykakademy yn Moskou. Fateev is in firtuoze bayanspiler. ‘Prachtige, ontroerende melodieën, gecomponeerd door Fateev, die de avonturen van de Rus nog meer lading en melancholie meegeven,’ skreau NRC oer ien fan syn konserten. Yn Sânfurd spilet Fateev tegearre mei Simone Sou, perkusjoniste en sjongeres. Har wurk, in miks fan punk, hard rock, hip-hop, klassike muzyk en folksmuzyk, is spannend, sensasjoneel en foaral útdaagjend.


Vlaams-Friese avaond in Sanfirden met David van Reybrouck

De derde culturele midzomeravond van de Gerben Rypma-stifting heeft dit jaar een internationale kleur. Zaterdag 18 juni laten in Sanfirden aan de Oudegaaster Brekken vier Vlaamse en Friese dichters hun stem  horen: David Van Reybrouck, Maarten Inghels, Simon Oosting en Arjan Hut. Een rode draad in het programma is de maatschappelijke betrokkenheid van de hedendaagse schrijver-kunstenaar. David Van Reybrouck – hij kreeg vorig jaar de AKO-literatuurprijs voor zijn boek Congo. Een geschiedenis – wordt geïnterviewd door Steven de Winter en Ernst Bruinsma. Tussen de bedrijven door en na afloop is er muziek van de Russische accordeonist Oleg Fateev. Een aantal van zijn composities voert hij uit met de Braziliaanse percussioniste en zangeres Simone Sou. De presentatie van de avond in Sanfirden is in handen van Eeltsje Hettinga.

Opening: 19.45 uur
Entree: 15 Euro

Kaarten (à €. 15,00) bestellen via gerbenrypma@home.nl

David Van Reybrouck is de auteur van het gelauwerde en met prijzen overladen boek Congo. Een geschiedenis. ‘Een knap gecomponeerd verhaal over slavernij en kolonialisme, veerkracht en overleven. Een meeslepend geschiedeniswerk van een historicus én romancier,’ schreef de jury over dit met de AKO-literatuurprijs 2010 bekroonde boek. Van Reybrouck, tevens voorzitter van de Vlaamse PENN, is ook de schrijver van het pamflet Pleidooi voor populisme (2008), al is dat beslist geen pleidooi voor het ‘duister populisme’ van partijen als die van Geert Wilders of Filip de Winter. Tijdens de avond in Sanfirden wordt Van Reybrouck uitgebreid geïnterviewd door Steven de Winter, onderzoeksjournalist en oud TV-documentairemaker bij de VPRO en Ernst Bruinsma, literatuurwetenschapper en hoofdredacteur van het tijdschrift de Moanne.

Dichter, schrijver en columnist Maarten Inghels is een van de meest talentvolle dichters van de jongste schrijversgeneratie in Vlaanderen. Met zijn tweede, alom goed ontvangen dichtbundel Waakzaam laat Inghels zich zien, maar vooral ook horen – hij is een ijzersterke performer – als een schrijver met een duidelijk maatschappelijk engagement. ‘Zijn gedichten gaan als mokerslagen nog harder in tegen de onverschilligheid, de verwarring en orakeltaal.’

Dichter-schrijver Simon Oosting, universitair docent bij de afdeling Dierwetenschappen in Wageningen – hij houdt zich met name bezig met de maatschappelijke kant van het houden van dieren – debuteerde in 2007 met de poëziebundel Rauwe fisken op wynfear wolkens. ‘Een late debutant, maar wel een sterke debutant,’ schreef het literaire tijdschrift Go-Gol.

Arjan Hut is een van de meest begaafde dichters onder de jongste generatie Friese schrijvers, zijn werk is muzikaal, beeldrijk en vernuftig. Klassiek is zijn gedicht ‘Fjoertoer de Aldehou’. Hij schreef columns voor Omrop Fryslân, maakte het literaire tijdschrift Doar, was de eerste officieel benoemde stadsdichter van Leeuwarden en schrijft recensies voor het Friesch Dagblad en de Moanne. Onlangs kwam zijn derde poëziebundel Tin (2011) uit.

Oleg Fateev, geboren in Moldavië, een deel van de voormalige Sovjet-Unie, woont en werkt sinds 1996 in Nederland. Hij studeerde Russische muziek aan de muziekacademie in Moskou. Fateev is een virtuoze bayanspeler. ‘Prachtige, ontroerende melodieën, gecomponeerd door Fateev, die de avonturen van de Rus nog meer lading en melancholie meegeven,’ schreef het NRC over een van zijn concerten. In Sanfirden speelt Fateev met Simone Sou, percussioniste en zangeres. Haar werk, een mix van punk, hard rock, hip-hop, klassieke muziek en volksmuziek, is spannend, sensationeel en vooral uitdagend.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels