• 31 maart 2015

  ARJAN HUT -  In smûke sneontemiddei yn de Prinsetún, mar it waaide en reinde allegeduerigen. De polulieren en platanen hollebatsten hoeden op it grize ritme fan in foarjiersstoarm, de moaie wylgebeam by de fiver die lykwols net mei: hielendal koartfike. It paviljoen fan restaurant De Koperen Tuin siet goed fol mei besikers foar de 5e edysje fan it Sirkwy Sympoasium, mei as tema 'Fryslân en [...]

 • 9 maart 2015

  ATE GRIJPSTRA -  ‘Toen ik het terugzag, viel ’t me niet tegen’, seit de ynternasjonaal bekende stripkeunstner Dick Matena (1943). Hy hat goed tritich jier yn it bûtenlân wenne en syn stripferhalen waarden ûnder oaren publisearre by Spaanske, Belgyske en Amerikaanske útjouwers. Syn oeuvre waard net allinne bekroand mei de Nederlânske Stripschapsprijs, mar ek mei de Vlaamse Cultuurprijs voor de Strip. Yn de Lege Lannen [...]

 • 2 maart 2015

  EELTSJE HETTINGA -  De Fryske literatuer is net min bedield as it om oersettings of bewurkingen fan Sineeske poëzy giet. Mei de blomlêzing Liet fan it fjild foeget skriuwer Piter Boersma fyftich nei it Frysk oerbrochte gedichten by. De kar waard basearre op de Spiegel van de klassieke Chinese poëzie. Van het Boek der Odtot de Qing-dynastie fan sinolooch W.L. Idema, in blomlêzing dy’t trijetûzen [...]

 • 2 maart 2015

  Dizze boeken bespruts Ernst Bruinsma yn ‘Op en út’ fan Douwe Heeringa, by Omrop Fryslân: - Harke Bremer & Jarich Hoekstra, Leffert. In heldedicht yn tolve sangen. Bornmeer, De Gerdyk 2013. www.bornmeer.nl - Ronald Giphart, Harem. Uitgeverij Podium, Amsterdam 2015. www.uitgeverijpodium.nl - Lies van Gasse, Zand op een Zeebed. Wereldbibliotheek, Amsterdam 2014. www.wereldbibliotheek.nl            

 • 19 februari 2015

  BENNIE HUISMAN -  Job Degenaar besoarge begjin 2014 by útjouwerij Liverse in lytse blomlêzing út it wurk fan dizze Dútse dichter, berne yn 1933 yn it Ertzgebirge as soan fan in Bergarbeiter. Yn ‘e jierren nei de oarloch it befoarrjochte ferrin foar in jonge ‘mei in fin mear’: studearje oan de universiteit yn Leipzig, dêr ek wurkje kinne en de ûntjouwing as skriuwer. Dy’t al [...]

 • 6 februari 2015

  ABE DE VRIES -  Stimd slik hjit de bondel gedichten, skilderijen en foto’s dy’t dichter Hein Jaap Hilarides en byldzjend keunstner Hendrik Elings ferline jier yn it noardlike waadljocht útjûn hawwe. In Biltse titel foar in boek dat de noard-Fryske kust besjongt: de swiere klaai, it bûtendykse lân, de fiere útsjoggen, de leechte, it neat. ‘Stimd’ kin hjir betsjutte ‘op klank brocht’, mar ek: ‘in stim [...]

 • 31 januari 2015

  HANS SMELIK -    “By Douwes Dekker Logeert men lekker, Maar na acht daag, Dan wordt het gekker…..”   Begin van een kreupeldicht aan alle vroegere en toekomstige logees van D.D. (Mogelijk van Fré Hamminck Schepel, de zus van Mimi en haar man Frederik Pool, juli 1884)     Omstreeks 16.00 uur zijn we op 27 november bij het huis van Multatuli, nu Landhotel Multatuli [...]

 • 30 januari 2015

  Dizze boeken bespruts Ernst Bruinsma yn 'Op en út' fan Douwe Heeringa, by Omrop Fryslân: - Anne Feddema, 'De triennen fan Cheetah'. Afûk, Ljouwert 2014, Boek fan de Moanne febrewaris. - Ester Naomi Perquin, 'Binnenkort in dit theater'. Van Oorschot, Amsterdam 2014. www.vanoorschot.nl - Joris van Casteren, 'Het station'. Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam 2015. www.lubberhuizen.nl

 • 28 januari 2015

  HARM DAMSMA -  Doe’t we lang om let de aula yn mochten – de neiste famylje wie nochal oan ’e lette kant west – kaam ús Wiener schrammelmusyk temjitte. It wie it ferneamde tema fan ’e film The Third Man, dat ik seach daliks it reuzerêd fan it Prater foar my, en dy glûpske kop fan Orson Welles. En de neioarlochske rioelen fan Wenen fansels. [...]