• 20 juli 2023

  Spoken word, poëzy & metal, wat bart der allegear yn de studio fan Schaaf? Annemarie Lindeboom leit it ús út. Ground zero, jierren 40. Oppenheimer is syn barbie kwyt. Gabrielle (no professor yn de popkultuer) hat noch nea in Spiderman-film sjoen, mar sil al nei Barbie èn Oppenheimer.   We harkje nei Foppe Land syn foardracht yn de Gouden Leeuw op 16 maaie. [...]

 • 20 juli 2023

  Op 23 september 2023 vindt in de Bonifatiuskapel het Literair Festival Dokkum plaats, het grootste literaire festival van Friesland. En daar horen de grootste namen uit de Nederlandse literatuur bij! Bibliotheken Noord Fryslân en Boekhandel Van der Velde nodigden voor deze eerste editie Adriaan van Dis, Heleen van Royen en Esther Gerritsen uit. Zij reizen graag af naar Dokkum, net als de Literaire Boyband, die [...]

 • 11 juli 2023

  "In moanne as wat lyn fielde ik al dat der wat rommele oan de hoarizon, der hong wat  yn de loft, in frjemde, nuvere spanning. Stilte fan wantrouwen foar in stoarm fan ûntefredenheid. Men wie dwaande  in nij oersjoch fan de Fryske poëzy gear te stallen, erges yn in keuken op it Fryske plattelân." Dit boekje bevat een interessant overzicht van en [...]

 • Gysbert Japicx Prijs, Ydwine de Boer

  7 juli 2023

  Mei in lytse betinking jout Tresoar hjoed de ôftraap foar in ryk en moai programma rûn de Gysbert Japicxpriis wike nei de simmer. It programma is in gearwurking fan Tresoar, Leeuwarden City of Literature, Explore the North en de Moanne. Dit jier wurdt de wichtichste literêre priis fan Fryslân, de Gysbert Japicxpriis, wer útrikt. De advyskommisje bestiet út Jarich Hoekstra, Jelma Knol en Rieuwert Krol. [...]

 • 6 juli 2023

  S. de Schiffart Moatst tsjintwurdich in Gofundme-akkount oanmeitsje ast in patatsje helje wolst. In nije rubryk, "No Sa": Gabrielle har kollum, oer de tiid. Arjan lêst ek in kollum, oer Naar gelang het noorden. Sipke de Schiffart skreau in poepgedicht foar it projekt Wjerspegelje fan City of Literature. Wêrom drinke we gjin bargemolke? Frouljushaat wie eartiids hiel gewoan, blykt út sitaten fan Anton [...]

 • Jurgen van Tiggelen

  5 juli 2023

  Ljouwert UNESCO City of Literature en De Culturele Apotheek hâlde op sneon 15 july tusken 14.00 en 16.00 oere in fergees ynrinsprekoere 'boeken op recept' op de grutte boekôfdieling fan kringloopwinkel Hart in Friesland yn Drachten. Dizze spesjale apoteek skriuwt gjin salfkes of pillen foar, mar literêre medisinen tsjin deistige krupsjes. Wa’t lêst hat fan keuzestress, fan ûnbeantwurde langstme of wurkwalging, in brutsen hert of [...]

 • 23 juni 2023

  Bûterhoeke, 2023. Syds Wiersma wint Fryske slam. Foto: Rixt Kingma Bûterhoeke, sirka 1920. Foto: Joseph Dwinger (1877-1942) De simmer is los! Gabrielle fytst gefaarlik mei de telefoan yn de hân en by de spoarwei-oergong sit in man mei in skyld gesicht. Arjan hat in nije bondel, mei gedichten oer de tiid: Ien tel de ierde stil. Wurdt it in hjitte simmer [...]

 • 6 juni 2023

  ‘Goeie, achteleaze besiker,Jo stean op it punt in goede deal te dwaan mei de tiid:Relax en lit it oer jo komme’ Dat riedt dichter Tsjisse Hettema (1955-2021) de besikers fan syn website oan (www.tsjissehettema.nl).Itselde jildt foar it Pioenroaskonsert dit jier, dat yn it teken stiet fan syn wurk: in hommaazje oan in dichter mei muzyk, poëzy, en byldzjende keunst.Muzyk:It close harmony kwartet Yellow Hammer iepenet [...]

 • Anita Terpstra

  19 mei 2023

  De tredde podcast fan Anita Terpstra en Ritsko van Vliet De Zinnen Verzetten is te belústerjen fia Spotify en NVWA - en Apple-podcasts. Of streekrjocht fia de webside De Zinnen Verzetten, mei dêryn dizze kear: Anita hat de earste ferzje it Fryske Kadoboek ynlevere. En dan? Ritsko hat in fêste lange skriuwdei mei 3000 wurden Anita promoatet it spoken wurd poadium Hege Wurden Ritsko fertelt [...]