Gabrielle en Arjan bedoele it net ferkeard: In Nij Seizoen

Publisearre op 9 oktober 2023

Wy binne werom! 

En we moasten ek noch in bytsje opsjitte, want nei dizze opname gongen we nei de studio fan de Omrop om mei te wurkjen oan in earbetoan oan ien fan de grutste (en noch libjende) Fryske skriuwers troch ferkate dichters. (sjoch foto). Dus, hurry hurry, gjin tiid om te knippen en te plakken, yn ien kear, live, bam! Ja, ha we noch wat meimakke? We fûnen boeken op strjitte by de Koepeltsjerke yn Ljouwert, wiene dy fan Tsjêbbe Hettinga? Ien fan Josse de Haan en ien fan Josip Brodsky. We ha it oer de grutte fraach aller fragen: Wa wurdt de nije Dichter fan Fryslân!? We ferjitte hast dat der ek noch in nije stêdsdichter fan Ljouwert socht wurdt. Hoe stiet it mei it Literêr Kafee yn oanbou, der komme ferkate gedichten foarby (ien oer Sietske Harkema) en Gabrielle fertelt ús alles oer de magyske Cevennes en se seach in film dy’t gjin grutte yndruk makke. No sa, Fryslân, no sa. 

Sfearbyld út de Omrop Studio. Opnames foar earbetoan Durk van der Ploeg. Foto: GT

 

Kategory
Tags

Gjin tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Poëzij

    HANS PETER WESTIN -    I Zelfportret met kroonpen   Hij legt de taal op zijn palet en kneedt met staal de tussentint waarin zijn [...]

  • Kategory: Literatuer,Resinsje

    SJOERD BOTTEMA -   Jacob Nauta syn beppe is mâl mei har hinnen. Se praat dermei. ‘Kwòòòk-hoe-wiiie-it-meiiii-jim-kwòòòk-kwòòòk-ha-jim-ekaaaaien-ein-kwòòòk?’ En hoewol’t de hinnen allinne mar ‘kwòòòk?’ weromsizze, [...]

  • Kategory: Proaza

    MINDERT WIJNSTRA -  In jonge snoek hie in boatsje fûn oan ’e kant fan ’e mar. In wrak. It lekte oan alle kanten, it roer [...]