de Moanne Live – 13 desimber yn Tresoar

Publisearre op 2 december 2011

Tiisdei 13 desimber 2011, oanfang 20.00 oere yn de Gysbert Japicx-seal, Tresoar, Bûterhoeke 1 yn Ljouwert. Tagong fergees.

De redaksje fan de Moanne en de Stichting de Moanne noegje jo fan herten út foar in foardrach fan de folgjende sprekkers:

  • Jelle Krol
  • Saskia Bak
  • Greet Andringa
  • Bart Kingma
  • Sannemaj Betten

De presintaasje fan de jûn is yn hannen fan Ernst Bruinsma. De Moanne – Live is bedoeld om op papier, mar ek op tal fan oare wizen in poadium te jaan oan elk wa’t goed skriuwer kin en skerp tinke.

Graach drinke wy mei jimme nei ôfrin in glês op de Moanne. Wy sjogge út nei jim komst!

Opjefte graach foar 10 desimber by Sito Wijngaarden: s.wijngaarden@afuk.nl

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels