Trauma, Herstel en de Fryske Taal

Publisearre op 4 mei 2023

(NL tekst hieronder)

Gabrielle Terpstra studearret dit jier ôf oan de Akademy foar Popkultuer en hat dêrom in show makke mei de namme Katharsis. Op 16 mei lit se yn kafee de Gouden Leeuw yn Tresoar tegearre mei Alwin van der Toorn de reis sjen dy ’t se makke hat troch ferhaal en poëzy mei muzyk te kombinearjen op it poadium.

Terpstra makke dizze performance tegearre mei Axl en Marco Hofstede, dy’t harren dizze middei muzikaal begeliede. 

De performance giet oer een reis mei trauma en it herstel derfan en oer de rol fan de Fryske taal deryn.
Njonken dizze performance binne der in hiel soad dichters te gast en Gabrielle presintearret de middei mei Arjan Hut, se geane tusken de dichters troch djipper yn op de ûnderwerpen dêr ’t de dichters oer prate en beprate de tema’s dy ’t weromkomme yn de foardrachten.

It belooft in feest te wurden, der is kofje en tee (en Fryske dûmkes!) by ynrinnen en letter kin men sels noch in drankje helje by de bar!
De ynrin is om 14.30 oere en om 15:00 oere begjint de middei, dy ’t oant 17:00 oere duorje sil.

Poster makke troch Sietske Harkema

Skema
14:30 Ynrin mei kofje en thee
15:00 Gabrielle, Alwin, Axl & Marco
15:40 Gerard Marcel de Jong gevolgd door Lubbert-Jan de Vries
16:10 Sigrid Kingma
16:30 Connie Harkema
17:00 ein
—————————————————————————
Gabrielle Terpstra studeert dit jaar af aan de Acedemie voor Popcultuur en heeft daarom een show gemaakt met de naam Katharsis. Op 16 mei laat ze samen met Alwin van der Toorn de reis zien die ze gemaakt heeft door verhaal en poëzie met muziek te combineren op het podium. Ze hebben deze performance samen met Marco en Axl Hofstede gemaakt, die hen muzikaal begeleiden.

De performance gaat over een reis met trauma en het herstel ervan en over de rol die de Friese taal daarin speelt.

Naast deze performance zijn er heel veel dichters te gast en Gabrielle presenteert de middag met Arjan Hut, ze gaan tussen de dichters door dieper in op de onderwerpen waarover de dichters spreken en bespreken de thema’s die terugkomen in de voordrachten.

Het belooft een feest te worden, er is koffie en thee (en Fryske dûmkes!) bij binnenkomst en later kan je zelf nog een drankje halen bij de bar!
De inloop is om 14.30 uur en om 15.00 uur begint de middag, die tot 17:00 uur zal duren. 

Gerard Marcel de Jong. Foto: Baukje Venema

Arjan Hut & Gabrielle Terpstra meitsje in podcast

Sigrid Kingma

Sigrid Kingma, foto Reyer Boxem

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels