• 8 juni 2024

  Arjan en oaren by Geert Mak yn de achtertún, Jorwert. Foto: Teake Oppewal. Gabrielle makket har soargen oft se har fakânsje yn Litouwen wol oerlibje sil en Arjan syn eilândream komt út.Yn dizze ôflevering steane wy stil by it ferstjerren fan Hindirk Hannema, en by syn libben.Wy lêze ús kollums foar, prate oer de skriuwersarke, coole nije filmklassikers en oer God dy't út [...]

 • 29 mei 2024

  Terwijl Ritsko druk is met zijn manuscript, vond hij tussen de regels door nog tijd om weer een podcast te maken. In schrijfpodcast De Zinnen Verzetten #12 zijn alle gesprekken op afstand. Ritsko van Vliet belt met Arjan Dijksma (Het goede heertje) en zijn schrijfcoach Anita Terpstra. Arjan Dijksma Arjan Dijksma, eindredacteur van Langs de Lijn en onderzoeksjournalist voor NOS Sport, is mede-auteur [...]

 • 10 mei 2024

  Net ferkeard: Stoflik Omskot Wy wiene op it befrijingsfestival dêr't Arjan nei hûs gie doe't Gabrielle kaam, Gabrielle fûn Stoflik Omskot geweldich en we freegje ús ôf wêr't de helikopter eins lânet.We ha it oer de muzykscene fan de ôfrûne tiid mei oa Esther de Jong, Willy Darktrousers, Drôvich, Kaspar en Electropop mei Sietse van Essen. We ha it oer de film Hypnosen, [...]

 • 25 april 2024

  Op psychedelyske sokken is it noflik podcasten. (Foto: GT) Gabrielle wie op poëzietour en Arjan belibbe gaos op 'e Nacht fan 'e Filosofy. Boppedat wie it op dy dei, 20 april, de dei fan de blower en Record Store Day, falt dat te kombinearjen?Arjan seach Esther de Jong optreden yn KingKong en Gabrielle seach Wiebe Kaspers yn de Mollema Music world. Gabrielle fynt [...]

 • 4 april 2024

    Snowy hat him hast út: De Beesten. Gabrielle en Arjan beprate de Drachtster poëzyscene mei poëzy fan Wieger Oepke Lindeboom, kafee Marktzicht en it skriuwersarkje.Gabrielle lêst foar út De Beesten fan Gijs Wilbrink en Arjan út List, Lust, Leafde van Sjieuwe Borger.Gabrielle hie EMDR en moast dêrtroch gûle yn it skriuwerskafee en Arjan hat soms argewaasje fan ymprovisaasje.We wiene ek noch op [...]

 • 21 maart 2024

  Ronald Wijnia te gast, hy wie hast stedsdichter, hoe is it dat er it net wurden is? Ek is Ronald in bekend Instagram dichter, Arjan fynt Instagram mar yngewikkeld. Foto troch de freondinne fan R. Wijnia Ronald Wijnia is te gast, hy wie hast stedsdichter en is bekend Instagram dichter, Arjan fynt Instagram mar yngewikkeld. Ronald sit ek yn de organisaasje fan de [...]

 • 14 maart 2024

  In deze podcast hoor je dat Ritsko van Vliet eindelijk de slag gevonden heeft. Schrijfcoach Anita Terpstra heeft hem op het goede spoor gezet. Mooi om te horen hoe ze als Friezin geniet van zijn Indische scènes. Zij vertelt dit naar aanleiding van het muziekfragment Sajang é van Massada. Een van de nummers die Ritsko afspeelt tijdens het schrijven. Uitgeverij Thomas Rap heeft 5 maart [...]

 • 8 maart 2024

  Wiebe "Kaspar" Kaspers presintearret syn plaat This is why. Foto: GT Ignatius J. Reilly, wat in personaazje!!! We hawwe in nije tune, makke troch Wim Brons (of soe it AI wêze kinne?) Arjan fynt it foaropwurd fan de Ensafh in bytsje Apokalyptysk en wol dêrtroch graach rolskaatsen keapje. Gabrielle seach Dune 2 en gie nei Centerparcs en hierde dêr in e-bike [...]

 • De Moanne - febrewaris 2024 - nr 1

  9 februari 2024

  Anne Feddema draacht foar op de grutte gedichtejûn. Foto: GT. It wie in roerige poezywike mei in ferstjerren, rapworkshops, in nije stedsdichter foar Ljouwert en in Grutte Gedichtejûn. Gabrielle wol 3 wiken op de skriuwersark ferbliuwe mar Arjan wol der it leafst sa gau as mooglik wer wei. Binne wy in soarte fan Bomans en Wolkers op Rottumerplaat? Arjan freget him ôf oft [...]