• Marrit Jellema

  14 juni 2024

  Comité 30juni-1juli Fryslân organiseert dit jaar opnieuw de herdenking van de afschaffing van de slavernij op 30 juni en de viering van de vrijheid op 1 juli tijdens Keti Koti | Kadena Kibrá. Deze evenementen markeren een belangrijke periode in de geschiedenis en nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de herdenking en viering in Leeuwarden. In de aanloop naar deze twee evenementen wordt [...]

 • Berend Drent, Erik de Boer

  14 juni 2024

  Erik de Boer is justerjûn yn Dr8888 keazen ta Dichter fan Smellingerlân en folget dêrmei Katherine Nicolai op. Hy naam it yn Café Marktzicht op tsjin Wieger Lindeboom en Bram Zielman. Under it genot fan in lekker bierke, live akkordeon- en trekharmonikamuzyk harken de sjueryleden en oare oanwêzigen nei de foardrachten. ‘Ik hie it echt net ferwachte’, seit De Boer oer syn oerwinning. ‘Ik ha [...]

 • Jankobus Seunninga

  6 juni 2024

  Zaterdag 15 juni vanaf 20:00 uur is er weer Poëzie Zaterdag in Café Marktzicht! Dit is het poëzie-evenement van Drachten, waar tal van diverse dichters, singer-songwriters en andere taalartiesten hun kunsten vertonen. Na het grote succes van de voorgaande edities, staan er weer vele woordkunstenaars te trappelen om hun kunsten aan u te tonen op deze 12e editie! Bekende koppen als Bram Zielman, Wieger Oepke [...]

 • 4 juni 2024

  It like wol as wist de nacht myn namme noch en it bêd werkende myn wurgens. Sêft sloegen de tekkens om my hinne. Driuwkeljend oer tsjustere rivieren sliepte ik djipper as ea tefoaren de beammen yn. Myn gedachten, stienne  swannen, liet ik achter.  Yn dit bosk, iepen as in flinter en feroarlik  as in gedicht, siedde ien yn plak fan ûnrêst  kalme fruchten. Tsjok oranje [...]

 • 27 mei 2024

  Snein yn Jorwert, it lokale ytkafee sit om healwei ienen stampfol. Geert Mak sil op útnûging fan de Stichting Herdenking Slauerhoff fertelle hoe’t de ferneamde dichter-skipsdokter yn Jorwert ferskynde. Wat moast er dêr, en hat er ek spoaren achterlitten? ARJAN HUT - De eksploitant fan Het Wapen van Baarderadeel rint by de gasten del om bestellings op te nimmen. It sinneljocht falt rynsk oer it [...]

 • 22 mei 2024

  Yn de earste edysje fan 'de Moanne' yn 2022, wie in ynterview mei Hindirk Hannema troch Arjan Hut te lêzen. Fanwegen it resinte  stjerren fan Hindirk, pleatse wy it stik hjir opnij.   ‘Skriuwe is suvere magy bedriuwe’ Hy draaide al mei yn in coachingsprogramma fan Poetry Circle Leeuwarden. Yn 2021 liet er yn de Westertsjerke alle konkurrinsje achter him en waard er de bêste [...]

 • Hindirk Hannema

  21 mei 2024

  TIALDA HOOGEVEEN - Dichter, skriuwer en performer Hindirk Hannema is foarige wike ferstoarn op 33e jierrige leeftiid. Hindirk wie in bekende yn it literêre sirkwy, wêr't hy in opfallende ferskining wie op it poadium. Net allinnich syn teksten foelen op, mar ek syn foarkommen. Ek oan 'de Moanne' hat hy bydragen levere yn de foarm fan gedichten en in ferhaal. Sels ha ik Hindirk Hannema, [...]

 • Dien L. de Boer

  20 mei 2024

  Jaarlijks organiseert in Pingjum organiseert een kunstweekend met beeldende kunst, muziek, voorstellingen en poëzie. Het werk wordt tentoongesteld of ten gehore gebracht op verschillende plekken in en om Pingjum: in het dorpshuis, in kerken en woonhuizen. Sinds de coronapandemie is daar een buitenexpositie aan toegevoegd, die is te zien aan het schelpenpad langs de rand van het dorp. Omdat de buitenwerken ‘bestendig zijn’, blijven ze [...]

 • 14 mei 2024

  De tijd gaat mis Ynlieding by de The Waste Land Filmposter fan The Waste Land. “Deze foto-film – met een werkelijk prachtige soundtrack van Blaudzun – laat zien hoe de draden van T.S. Eliots beroemde gedicht nog dwars door ons heden lopen. Dichter fan Fryslân Arjan Hut leidt de film in met een persoonlijke reflectie.”(website Slieker, april 2024)ARJAN HUT - The Waste Land. [...]