• 16 juli 2014

  MARRIT DE SCHIFFART -  Kreatyf sfearke hinget der op it eardere Flexaterrein yn Snits. Yn in soarte fan doarpske ambiance wurkje tweintich carvers hurd oan harren kreaasjes fan sân. De skulptueren foarmje it Zandsculpturen Festival Friesland dat oant en mei ein septimber te besykjen is. Lipkje Ferwerda fan ‘e Jouwer is ien fan de bouwers. Wat in gigantyske bouwurken steane hjir. It is eins krekt [...]

 • 15 juli 2014

  INEKE RIENKS -  It is dit jier 50 jier lyn dat de Ljouwerter skriuwer Hans van der Kallen (1904-1964), better bekend as Havank, ferstoar yn it Amacitia hotel yn Ljouwert. Syn misdiedromans mei haadpersoan C.M. Carlier, alias De Schaduw, wiene ferneamd. Der wurdt rûst dat er seis oant tsien miljoen boeken fan de searje mei De Schaduw ferkocht binne. Yn de jierren fyftich en sechtich [...]

 • 11 juli 2014

  FROUKJE SIJTSMA -  ‘In nije namme, in nije organisaasjestruktuer, mar it idee fan ús kultureel festival bliuwt gelyk’. Sa omskriuwt saaklik lieder Siart Smit it UIT-festival dat op 31 augustus 2014 holden wurdt yn en om de Prinsetún fan Ljouwert. It UIT-festival is in inisjatyf fan de Ljouwerter kulturele ynstellings dy’t op feestlike wize it nije kulturele seizoen iepenje troch harsels op kreative wize te [...]

 • 10 juli 2014

  DIRK VAN GINKEL -  Dichter Peter van Lier was zes weken lang part time ‘poet in residence’ bij NOK 6 in Beetsterzwaag, waar 25 kunstenaars uit Groningen en Friesland exposeerden. Door het wegvallen van diverse publicatiemogelijkheden zag Van Lier zich bedreigd in zijn bestaan als dichter. Het doel met zijn verblijf bij NOK was te achterhalen of de beeldende kunst hem iets te bieden had [...]

 • 27 juni 2014

  MARRIT DE SCHIFFART -  ‘Er is niets mooier dan ’s ochtends mijn atelier binnenkomen en het ochtendlicht door één van mijn glaswerken te zien schijnen. Het spel van licht wat dan ontstaat, de gekleurde schaduwen op de vloer, dat is magisch.’ It is dúdlik: glêskeunstner Monique Verbruggen hâldt fan glês. As ik it foarportaal fan it atelier ynkom, rin ik tsjin in skeind stik glês-yn-lead [...]

 • 2 juni 2014

  ARJAN HUT -  Oan it begjin fan it jier ferskynde de titelleaze EP fan Blue June. In debút, mei seis ferskes en in yntroduksje, dat yndruk makke. Op de foarkant in foto fan in jonge frou, oan in finster, mei sinne yn har ljochte hier. In koart, föhn-foarme Doris Day-kapsel. In ljocht dat dreamerich en mankelyk is. It past by de namme Blue June, twa [...]

 • 29 mei 2014

  NYNKE VAN DER ZEE -  “Ik bin der fan oertsjûge dat ik hjir myn wurk fan meitsje kin” Op de earste stripbeurs fan it noarden presintearre striptekener Skelte Siweris Braaksma (18) út Marrum sneon 17 maaie diel twa fan it stripboek FKP. De striid tusken de Fryske Kommunistische Partij ûnder lieding fan Oane Sytsma en de Grinslanners giet fierder. Mar dit kear bemuoie ek de [...]

 • 17 april 2014

  HENK DILLING -  Patrick van Breemen-Schneider is tweevoudig Nederlands kampioen zweefvliegen. De achtentwintigjarige Franeker is lid van de Friese Aero Club. Hij bestuurt overigens net zo gemakkelijk een gemotoriseerde ‘kist’ van het kaliber Boeing dan een toestel zonder aandrijving. In het dagelijks leven is Van Breemen-Schneider piloot bij de KLM. Zijn passie voor het vliegen is genetisch bepaald, zo lijkt het. Zo heeft zijn vader [...]

 • 9 april 2014

  DIRK VAN GINKEL -  De schrijver K. Schippers heeft zijn uitgebreide Dada-archief, dat de basis vormt van zijn boek ‘Holland Dada’, geschonken aan Museum Dr8888. Vanaf 12 april wordt een belangrijk deel van dat archief tentoongesteld. Ook toont het museum dan contemporaine kunst en films over die periode. Een gesprek met K. Schippers over zijn jarenlange fascinatie voor Dada. Er zullen niet veel mensen zijn [...]