• 23 februari 2016

  TSJOMME DIJKSTRA - Ofrûne snein wie yn de Lawei yn Drachten in nije ôflevering fan Klanklânskippen, in artistyk gearwurkingsprojekt fan komponist Sytze Pruiksma en dichter Jan Kleefstra. Foar elke ôflevering wurkje se gear mei oare artysten; muzikanten, akteurs, lûds- en fideokeunstners en byldzjende keunstners. Mei-elkoar meitsje se in ienmalige, unike foarstelling. Op de foarstelling fan snein kamen safolle minsken ôf dat krekt foar de begjin [...]

 • 18 februari 2016

  ZANDER LAMME - Wereldberoemd werden de Goldbergvariaties, toen pianist Glenn Gould (1932-1982) ze in 1955 opnam. Het betekende voor Gould het begin van zijn roem en zeker ook voor de herwaardering van de muziek van Bach (1685-1750). Of Bach het zelf wat zou hebben gevonden, is maar de vraag. De manier van spelen was een stuk swingender dan Bach had bedoeld. Bedenk daar het norse [...]

 • 27 januari 2016

  TSJOMME DIJKSTRA -  It is in ûnderfining dy’t los stiet fan elke oare útfiering fan orkesten, en as konsertbesiker witte je amper wat je oerkomt. De orkesten stean yn de sporthal fan Beetstersweach yn in U-foarm opsteld. De muzyk komt je fan links yn ’e mjitte, fan rjochts, fan efteren en dan, ynienen, fan alle kanten tagelyk. Der stiet ek pop en R&B op it [...]

 • 13 januari 2016

  HENK TE BIESEBEEK -  Ofskie fan David Bowie Look up here, I’m in heaven/I’ve got scars that can’t be seen/ I’ve got drama, can’t be stolen/Everybody knows me now   Efterôf kin je de ko yn ‘e kont sjen. Fansels hat David Bowie op syn alderlêste single Lazarus de eigen dea al oankundige. Look up here, man, I’m in danger /I’ve got nothing left to [...]

 • 22 december 2015

  FROUKJE SYTSMA -  Muzikant Robert Dorn (1984) uit Leeuwarden stal zo’n tien jaar geleden de show met spetterende optredens met zijn dance- en percussieduo Ecoustic. Hij stond ermee in de Heineken Music Hall als finale act bij het concert van Jeroen van der Boom. Na een periode van zelf veel op het podium staan, richt Robert zich nu vooral op zijn werkzaamheden als producer en [...]

 • 15 december 2015

  RYNK BOSMA -  "Wie hy noch mar fyftich jier, dan hienen wy gjin probleem", sa suchte Klaas van der Sluis as trou lid fan it Lemster Mannenkoor en ek koördinator fan de tarieding en logistyk fan it koar. Dy opmerking wie eins in earbetoan oan dirigint Harm van der Meer fan it Lemster Mannenkoor dy’t nei fjirtich jier der mei ophâldt. Syn lêste optreden sil [...]

 • 24 november 2015

  JURJEN K. VAN DER HOEK -  "Bij mijn zanglessen zong ik uit Die Winterreise van Schubert. Ik vind de muziek prachtig, maar de Duitse taal zat me steeds in de weg." Van huis uit is Henk Zwart theaterman, dus hij wil een verhaal vertellen. "In het Duits snapte ik wel wat ik zong, maar ik voelde het niet." Die Winterreise is vertaald in diverse talen [...]

 • 18 september 2015

  ZANDER LAMME - Ongetwijfeld is hij niet de enige Friese klassieke componist van voor de twintigste eeuw, toch is de muziek van Reijnoldus Popma van Oevering (1692-1781) de enige Friese klassieke muziek uit die tijd die we nog kennen. Op zaterdag 19 september spelen in Leeuwarden klavecinist Bob van Asperen en organist Theo Jellema werken van hem en tijdgenoten. De musici spelen delen van de [...]

 • 7 juli 2015

  NIELS LAHUIS -   As Conforce of Versalife stiet hy achter de draaitafel yn de grutte stêden fan de wrâld: Boris Bunnik. De Fryske live-performer en producer is yn Nederlân miskien wat minder bekend, yn it bûtenlân is hy in wolkome namme op elke affysje. Hoe hâldt Bunnik, 29 jier âld, opgroeid op Skylge mar tsjintwurdich wenjend yn Rotterdam, himsels skerp yn syn hektyske bestean? In [...]