• 23 september 2016

  ARJAN HUT -  In cd iepenje mei in foardracht fan in gedicht, hast sân minuten lang, sûnder muzyk derby, dat fyn ik geweldich. Nynke Laverman, of inkeld 'Nynke' sa't it op it hoeske stiet, flikt it op har nije album Wachter. En ja, it gedicht ('Boskûle)' klinkt wol hiel bot as Tsjêbbe Hettinga. Klank en ritme bepale de toan, dat docht it him, mar de [...]

 • 12 september 2016

  Sûnt inkele jierren besteget Tresoar omtinken oan ûnbekinde Fryske muzyk ûnder it motto 'yn de argiven sjongt de tiid'. Yn de skatkeamers fan Tresoar lizze noch peareltsjes fan bledmuzyk of fine wy spoaren nei komponisten en komposysjes dy't it fertsjinje om útfierd te wurden. It giet dan bygelyks om lieten fan Humalda van Eysinga of in opera fan Martinus Schuil. Ek stimulearret Tresoar de stúdzje [...]

 • 6 april 2016

  De Afûk en Tresoar noadigje jo fan herte út foar in middei mei literatuer, keunst en muzyk op snein 17 april, 14.00 oere yn de âlde suvelfabryk fan Marrum. Oanlieding foar dizze feestlike middei binne de residencies fan twa Ierske keunstners yn Fryslân. Beide keunstners, in skriuwer en in byldzjend keunstner, wurkje de kommende wiken yn Fryslân en dogge ûndersyk nei de Fryske taal en [...]

 • 31 maart 2016

  DIRK VAN GINKEL -  Een requiem voor koor en elektrische gitaar. Koorproject Opus is terug van weggeweest. En hoe! Met een ambitieus programma presenteert het grotendeels Friese projectkoor zich dit voorjaar in Leeuwarden, Groningen en Utrecht. Het voert het werken uit van de Engelse componist Will Todd die nooit eerder in Nederland gespeeld zijn. Over diens Requiem zegt artistiek leider Anne Sollie: ‘Het is een [...]

 • 23 februari 2016

  TSJOMME DIJKSTRA - Ofrûne snein wie yn de Lawei yn Drachten in nije ôflevering fan Klanklânskippen, in artistyk gearwurkingsprojekt fan komponist Sytze Pruiksma en dichter Jan Kleefstra. Foar elke ôflevering wurkje se gear mei oare artysten; muzikanten, akteurs, lûds- en fideokeunstners en byldzjende keunstners. Mei-elkoar meitsje se in ienmalige, unike foarstelling. Op de foarstelling fan snein kamen safolle minsken ôf dat krekt foar de begjin [...]

 • 18 februari 2016

  ZANDER LAMME - Wereldberoemd werden de Goldbergvariaties, toen pianist Glenn Gould (1932-1982) ze in 1955 opnam. Het betekende voor Gould het begin van zijn roem en zeker ook voor de herwaardering van de muziek van Bach (1685-1750). Of Bach het zelf wat zou hebben gevonden, is maar de vraag. De manier van spelen was een stuk swingender dan Bach had bedoeld. Bedenk daar het norse [...]

 • 27 januari 2016

  TSJOMME DIJKSTRA -  It is in ûnderfining dy’t los stiet fan elke oare útfiering fan orkesten, en as konsertbesiker witte je amper wat je oerkomt. De orkesten stean yn de sporthal fan Beetstersweach yn in U-foarm opsteld. De muzyk komt je fan links yn ’e mjitte, fan rjochts, fan efteren en dan, ynienen, fan alle kanten tagelyk. Der stiet ek pop en R&B op it [...]

 • 13 januari 2016

  HENK TE BIESEBEEK -  Ofskie fan David Bowie Look up here, I’m in heaven/I’ve got scars that can’t be seen/ I’ve got drama, can’t be stolen/Everybody knows me now   Efterôf kin je de ko yn ‘e kont sjen. Fansels hat David Bowie op syn alderlêste single Lazarus de eigen dea al oankundige. Look up here, man, I’m in danger /I’ve got nothing left to [...]

 • 22 december 2015

  FROUKJE SYTSMA -  Muzikant Robert Dorn (1984) uit Leeuwarden stal zo’n tien jaar geleden de show met spetterende optredens met zijn dance- en percussieduo Ecoustic. Hij stond ermee in de Heineken Music Hall als finale act bij het concert van Jeroen van der Boom. Na een periode van zelf veel op het podium staan, richt Robert zich nu vooral op zijn werkzaamheden als producer en [...]