• 6 mei 2013

  ABE DE VRIES -    requiem   wês stil en harkje want dêr efter de tsjerkedoarren oan de râne fan de stêd en fierderop yn ’e romte fan it lân   klinkt in grut orkest en sjongt in koar fan tûzenen kielen neffens de partituer fan de komponist   in requiem   molkeriders yn in lange rige besette de diken de tsjillen rûzje binne de [...]

 • 30 april 2013

  EELTSJE HETTINGA -   Moe van iedereen die met woorden komt, met woorden maar niet met taal ging ik naar het sneeuwbedekte eiland. Het ongerepte heeft geen woorden. De ongeschreven bladzijden breiden zich naar alle kanten uit! In de sneeuw stuit ik op hoefsporen van een ree. Taal maar geen woorden.[1] Tomas Tranströmer     De wrâld in labyrint, Tiid in riedsel en it wurd dat [...]

 • 30 maart 2013

  ABE DE VRIES -    Peaske No’t alles foarby is it rabjen it gearspannen de klean ferskuord de hannen wosken de sûndebok syn reade jas útlutsen kin de wyn op ’e tafel klinke se de Annassen de Kaifassen kin de dei wjerkôge wurde fan ’e earste swypslach oant de lêste omearmje se inoar yn in frjemde berûzing mar as it ljocht komt te ferblinend te [...]

 • 20 maart 2013

  YVONNE DIJKSTRA -  It binne gjin sympatike lju, it stel dat yn It libben fan in oar de haadrol spilet. Hy, Johan, hat him de lêste jierren foar syn promoasjeûndersyk yn de poëzij fan de Fryske dichter Boate Annes de Vries ferdjippe. Dat dat ûndersyk op ‘e non rint is al gau dúdlik, mar in heimsinnige liftster – in operasjongeres mei Amerikaenske roots –  soarget foar it [...]

 • 13 maart 2013

  SITO WIJNGAARDEN -  No sneon 16 maart wurdt de earste edysje fan ‘Noord houdt woord’ holden. In alternatyf boekefeest foar it Noarden. In nij kultureel-literêr evenemint dat binnen no-time op de Twitters en Facebook omdoopt waard ta it ‘boekenbal van het Noorden’. It moat in jierliks weromkommend spektakel wurde dat in poadium biedt oan skriuwers en dichters út Fryslân, Drinte en Grinslân. Lânsdielen binne hot [...]

 • 12 maart 2013

  De 17-jierrige Sannemaj Betten út Sint Jabik wûn snein de eerste priis tidens de Fryske foarrondes fan Kunstbende yn de Lawei yn Drachten. De Sintjabuerster wûn yn de kategory taal. It tema wie diskear ‘Helden’ en dat levere bysûndere acts op. Neist it tema ‘taal’ die multitalint Sannemaj ek noch mei yn de kategoryen ‘Muzyk’ en ‘Ekspo’. Gefeliciteerd! En nu? “Nu op naar de landelijke [...]

 • 11 maart 2013

  Lêzing fan Prof. Dr. Frits van Oostrom oer syn krekt ferskynde boek Wereld in Woorden. Wereld in woorden iepent in kompleet nij finster op de romrofte fjirtjinde ieu: de ieu fan de pest – doe't Europa hast de helte fan syn ynwenners ferlear – en fan noch folle mear ûnheil. Mar it wie tagelyk ek in ieu fan grutte kreativiteit – sa't bliken docht út de Nederlânske [...]

 • 10 maart 2013

  DAVID VAN REYBROUCK -  'Laat de poëzie een troost zijn', schreef iemand op Facebook nadat ik mijn droefenis had geuit over het plotse overlijden van Tsjêbbe Hettinga. Ik heb het geprobeerd. Donderdagnacht, enkele uren na zijn dood, kroop ik in bed met Evening/Equinox, zijn nieuwste bundel die hij me dit najaar nog had gestuurd. Troost? Vergeet het. De verzen van de grootste naoorlogse dichter uit [...]

 • 10 maart 2013

  JOB DEGENAAR - PEN Nederland. De blinde Tsjêbbe Hettinga zag ik wel eens in Thialf schaatsen, zich met de rechterhand vasthoudend aan de linker schouder van wie hem vergezelde, eigenlijk net zoals hij de podia betrad. Schaatsen en dichten als vergelijkbare handelingen: vanuit een volledige overgave je eigen menselijke beperkingen overstijgen. Zijn klankrijke Friese zinsbouw, ritmiek en metaforiek maakten op mij als Hollander indruk. Hij [...]