• 20 november 2017

  KAREN BIES -  Der wie in blokkade op de A7 fanwege swarte pyt mar wy wiene moai op tiid fuort. Fier genôch fuort fan de gefjochten. M. en ik stean foar it ymposante Akademygebou yn Grins, dêr is in foarljochtingsdei foar âlders. As it in bytsje meisit en se binne net te beroerd, dan soene ús bern hjir skielk studearje kinne. 'Se dogge it fêst [...]

 • 25 oktober 2017

  KAREN BIES -  Yn it Suske & Wiske album ‘De Gramme Huurling’ út 1967 gean ús Flaamske helden nei Afrika om de stam fan de blauwe Blippies te 'beskaven'. Vandersteen syn grappen soene no net mear meie: Blippies binne lui, smoarch, se siede westerlingen yn in pot of yn in moderne hegedrukpanne. En se binne dom. ‘Zeg, maar jij hebt een zwarte en een bruine [...]

 • 25 oktober 2017

  TATIANA PRATLEY -  Ljouwert moat noch Kulturele Haadstêd wúrde, mar as it takom jier alle dagen krekt sa drok wurdt yn Ljouwert as op 13 april, dan stiet ús noch wat te wachtsjen.The Passion, de jierlikse re-enactment fan Jezus’ pynlike dea, brocht my dy deis aardich fan myn stik. Ik stie moai posisjonearre, midden op it sigerige Wilhelminaplein, tusken tsientûzenen oaren. Seach om my hinne [...]

 • 13 september 2017

  ERIC HOEKSTRA -  Op hun website lees ik dat Microgalerie.nl van 13 juni tot 1 september op de Eewal te Leeuwarden de tentoonstelling Manta georganiseerd heeft en dat MANTA in de taal van Eritrea ‘tweeling’ betekent. Als ‘kritischer Beobachter’ annex taalkundige denk ik dan direct: welke taal van Eritrea? Want volgens Wikipedia heeft Eritrea geen officiële taal. Wel gebruiken sommige stammen in Eritrea het Arabisch [...]

 • 7 september 2017

  MELIZA DE VRIES -  ‘Mag ik de tube huidskleur van je,’ vraagt ze met haar meisjesstem waar nog genoeg rek in zit. ‘Waarom heet dit eigenlijk huidskleur?’ mompelt ze meer tegen zichzelf dan mij en kijkt rond over het veld naar de andere huttenbouwers. ‘Hoezo heten andere huidskleuren: getint of donker?’ Ik offer mijzelf niet heel gretig op als gesprekspartner, vooral omdat ik geen antwoord [...]

 • 4 augustus 2017

  JELTE POSTHUMUS -  Dit stikje giet oer de nacht dat wy nei de disko soenen, slaanderij krigen, ús neef en ik Piet Paulusma seagen, alles dochs goed kaam en wy snoarken as bargen. Yn de wykeinen gienen myn freonen en ik faak nei de Ringo Bar yn Feankleaster. Fanút Twizelerheide wie it fia Sânbulten troch it Feankleaster bosk noch in min stikje fytsen. De dyk wie [...]

 • 16 mei 2017

  JELTE POSTHUMUS -  Dy dei skynde de maitiidsinne fûl op it wetteroerflak fan de poel. Ik en myn twa freonen sieten, ferskûle efter it reid, al in skoftsje te wachtsjen op ús earste byt. Myn freonen wienen Berend - myn krekt wat âldere neef - en Roel, in jonge mei in grut hert en lange skonken. It fiskjen waard hast ferfeelsum doe't der ynienen kringen om [...]

 • 20 april 2017

  KAREN BIES -  Oait ha wy in knyn hân, en ik leau in lokkich knyn. Ja, wy witte hast seker dat it in ‘sy’ wie, en boppedat hjitte se Janneke. Myn dochter hie de namme betocht. De jonges fûnen ‘Rambo’ moaier. M. koe neat betters betinke as Earste of Twadde Krystdei, mar ik ha falskspile mei it lotsjen en liet myn dochter winne. Tûzenen kninen [...]

 • 10 april 2017

  KAREN BIES -  Hearrenfean beslút jûn oer it foarstel om Museum Heerenveen, mei dêryn it Domela Nieuwenhuismuseum, te koartsjen mei 65.000 euro. In part fan dat jild kin Museum Belvédère dan krije, sa wie it idee. De twa musea tsjin elkoar útspylje, ‘verdeel en heers’, sadat se beide amper rûnkomme kinne en dochs áltyd de hân ophâlde moatte… wêr kin ik dy polityk ek al [...]