• 29 januari 2016

  HENK WOLF -  Begjin april ferline jier haw ik in slim ûngemak hân. Der is my in merkel yn it gesicht flein, dwars troch it rút fan 'e auto hinne. Ik haw in wike yn it sikehûs lein en koe de earste pear moanne net lêze. Yn dy tiid wie ik oanwiisd op harkboeken. Freonen, kollega's en sels ûnbekenden ha my harkboeken jûn of liend. [...]

 • 22 januari 2016

  JANTSJE POST -  Ik ûntduts myn boek fan it jier it fia in besprek yn de Frankfurter Algemeine, dy’t ik kocht nei’t ik de foarige jûns op in feestje mei in kollega oersetter in petear hân hie oer de Dútse literatuur fan op ’t heden. Neffens him ferskynden der gjin echt belangrike boeken mear, boeken dêr’t je op sitte te wachtsjen en dy’t antwurden jouwe [...]

 • 15 januari 2016

  ELSKE KAMPEN -  Sûnt koart haw ik in nije tas. Lytser as de âlde en dêrom handich foar fyts en trein en mei in formaat dat my oanset ta it lêzen fan de rige ‘âlde pockets út myn boekekast, dy’t krekt yn myn nije taske passe’. De earste wie De dierenhater fan W.G. van Maanen, de twadde De vervulling fan Jeroen Brouwers en dêrnei lies [...]

 • 1 januari 2016

  MINDERT WIJNSTRA -  Der liket dizze simmer gjin ein te kommen oan de streamen flechtlingen, asyl- en geloksikers dy’t oanspiele op de kusten fan Grikelân en Itaalje. De bylden steane ús allegearre op it netflues. Bylden fan tramtearre minsken, beroaid en útrûpele. Wanhopigen, dy’t alles achterlitten ha yn de falske hoop om yn Europa in feilich ûnderkommen te finen, of help yn watfoar foarm dan [...]

 • 25 december 2015

  ROMKE TOERING -  Ik ha net in hekel oan lêsfoer mei (auto)biografyske eleminten. Yn de foarbije moannen ha ûnderskate ferhalen oer pakes en beppes, heiten en memmen fan skriuwers myn netflues passeard, de memmen fan Adriaan van Dis en Maarten ‘t Hart, de pake fan Anne Sinclair. Stik foar stik yntrigearjende personaazjes, dy’t net meielkoar te fergelykjen binne. 'Ik kom terug' fan Adriaan van Dis, [...]

 • 18 december 2015

  JAN KLEEFSTRA -   Zodra mensen weten dat je schrijft, kijken ze je meewarig en een beetje minachtend aan als je vertelt dat je ieder jaar met ongeveer dertig romans van de boekenmarkt in Deventer terugkeert. Alsof een schrijver, wil deze maar van enige betekenis zijn, op zijn minst ter onderscheiding van de gewone lezer onbekende boeken moet lezen. Maar ik schaar mij graag in het [...]

 • 11 december 2015

  JOSSE DE HAAN -    Guus Middag, ‘Met een bevroren jas en een geleend tientje’ Herinneringen van Thérèse Cornips, Van Oorschot (2015), 232 siden   Sûnt in jier bin ik dwaande mei in roman dy’t foar in part yn Bergen (NH) spilet – wurktitel In winter oan see mei Colleen (frij nei A. Roland Holst syn bondel Een winter aan zee - 1937). Dichters, skriuwers, [...]

 • 4 december 2015

  HENK VAN DER VEER -  Noch altyd koester ik de novelle 'Nei it Park' fan Hylkje Goïnga (1930-2001), de 100ste útjefte yn ’e Gurbe Rige dy’t yn 1992 ferskynde. Ik mocht dizze novelle, lykas folle mear wurk fan dizze skriuwster, yn manuskript lêze. Dy manuskripten tikte Hylkje faak út op de achterkant fan in A-4 mei foarop de 'Schijf van Vijf'. Hylkje har lesmateriaal wannear't se [...]

 • 27 november 2015

  PIET HEMMINGA -  'Een beetje opstandigheid' is de titel fan de nijsgjirrige biografy dy't Patricia Faasse skreaun hat oer Johanna Westerdijk (1883‐1961), yn 2012 (feitlik july 2013) ferskynd by Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen. Hans Westerdijk is de earste froulike heechleraar yn Nederlân, dy't oant Faasse har stúdzje feitlik yn it ferjittersboek bedarre wie. Westerdijk waard yn 1906 beneamd ta direkteur fan it Fytopatologysk Laboratorium Willie Commelin [...]