Gabrielle en Arjan Bedoele it Net Ferkeard: Flashback Nacht fan de Filosofy

Publisearre op 14 januari 2024

Gabrielle har kompjûter crashte en dêr gong ús nijste ôflevering! Mar dat jout moai de gelegenheid om werom te harkjen nei twa bysûndere ynterviews en in unyk ferske

Marjolijn van Heemstra sjocht it swurk driuwen

dat we doe opnamen yn opdracht fan dBieb. April, Nacht fan de Filosofy. Marjolijn van Heemstra is ien fan de sprekkers yn de Blokhúspoart. Se hat in bysûndere bân mei de lokaasje. Nei middernacht wol Mounir Samuel wol oanskowe, mar 5 minuten max! Dat waard in hiel kertier. Wurdkeunstner Mees van Rijswijk is der as besiker, mar- op ús spesjaal fersyk – sjongt er in prachtich lyts ferske.

Skema:

0.00 Tune + Gedicht Lucebert “De zeer oude zingt” út 1974. Dat is lang lyn.

1.05 Ynterview mei Marjolijn van Heemstra (auteur In lichtjaren heeft niemand haast) oer de romte. Wat is de romte wurdich en fan wa is de moanne bygelyks?

9.50 Ynterview mei Mounir Samuel (auteur van Je mag ook niets meer zeggen) oer taal en ynklusitiviteit. Kinst dyn taal oan dyn noarmen oanpasse, en hoe komst foar datsto yn in ‘bubbel’ rekkest?

23.52 Mees van Rijswijk, besiker, sjongt live en út de holle op ús fersyk syn hit út de Verwonderkamer-foarstelling KRT: ‘Er was eens een knalletje / in het heelalletje / en toen was alles er / mijn boterhammetjes / vrouwtjes en mannetjes….’.

Harkje hjir de hiele útsjoering.

Sjoch ek op de webside fan De Nacht fan de Filosofie.

 

Kategory
Tags

Gjin tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels