• 14 januari 2024

    Gabrielle har kompjûter crashte en dêr gong ús nijste ôflevering! Mar dat jout moai de gelegenheid om werom te harkjen nei twa bysûndere ynterviews en in unyk ferske Marjolijn van Heemstra sjocht it swurk driuwen dat we doe opnamen yn opdracht fan dBieb. April, Nacht fan de Filosofy. Marjolijn van Heemstra is ien fan de sprekkers yn de Blokhúspoart. Se hat in bysûndere [...]