Ynhâld nûmer 6

Publisearre op 8 november 2014

De lêzende mins, Afke Manshanden
Redaksjoneel
Ynhâldsopjefte
Theun de Vries, Jetske Bilker, Jantsje Post, Faust yn Ljouwert, oersetting
Karen Bies, Eagle
Jan Douwe Kroeske, Metslawier
It bêste fan de Moanne.nl
Froukje Sijtsma, 0ne Trick Pony
Eeltsje Hettinga, Palermo, It Let
Maaike Floor, Sam Valkenborgh, Ik vind het geweldig om in het Antwerps te zingen
Simon Halink, SKIMER, Alles is mogelijk in de schemering van het noorden
Marrit de Schiffart, Henk Leutscher, Reizger yn eigen stêd
Erik Betten, De tiid hâldt skoft yn Skaaf
Elske Schotanus, Teun Vonk, Dynamiekjes in elkaar zetten
Abe de Vries, David Eugene Edwards, Muziek met een Boodschap, man met een Missie
Explore the North 2014
Peter Boorsma, Ultima Thule
Freya Zandstra, Willem Schaafsma, Albert Kooy, Elemintêr ite
Karen Bies, Marc A. Visser, Jongeren laten mij Fryslân zien
Arjan Hut, Waai
Tamara Schoppert, In lyts ferhaal

 

Dizze spesjale útjefte sil in wike foar’t it festival fan start giet by de abonnees op ’e matte lizze en is – salang’t de ekstra ferhege oplage it talit – ynbegrepen by in festivalticket. Wês der dus gau by! Sjoch op www.explore-the-north.nl foar kaarten.

In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00. In los eksimplaar fan de Moanne kostet €6,50.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Atsje Straatsma Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand Portfolio, Eveline van der Pas Elske Schotanus, Jorwert. [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]