• 27 mei 2024

  Snein yn Jorwert, it lokale ytkafee sit om healwei ienen stampfol. Geert Mak sil op útnûging fan de Stichting Herdenking Slauerhoff fertelle hoe’t de ferneamde dichter-skipsdokter yn Jorwert ferskynde. Wat moast er dêr, en hat er ek spoaren achterlitten? ARJAN HUT - De eksploitant fan Het Wapen van Baarderadeel rint by de gasten del om bestellings op te nimmen. It sinneljocht falt rynsk oer it [...]

 • Tresoar, topografyske kaart 1932

  4 november 2022

  ERIK BETTEN - Yn 1929 wie de Rykswei 9 in moderne ferbining, dy’t fan Harns nei Ljouwert rûn. Mar der siet noch ien knyppunt op ’e rûte: Marsum. Rykswettersteat woe ôf fan it gefaarlike trasee oer de terp hinne, en wie der al gau út. Der koe moai in nije dyk komme, dwers troch de monumintale tún fan it Poptaslot. En it skeelde net folle [...]

 • Brochure: fascisme of vrijheid

  6 juli 2021

  ERIK BETTEN - In moanne de sel yn foar mislediging fan ‘freon’ Hitler Frijheden lykas dy fan leauwen en fan mieningsutering hawwe har juridyske grinzen. Yn tiden fan bedriging wolle dy grinzen út eangst gauris opskowe, en noait yn it foardiel fan de frijheden fan it yndividu. Lykas yn it gefal fan de evangelisten Eliza de Vries út Haarlem en Arie Tol út Waddinxveen, ein [...]

 • Nationaal Gevangenismuseum

  10 mei 2021

  ERIK BETTEN - It ferhaal fan Emanuel Polak is it ferhaal fan in Joadske man dy’t de oarloch oerlibbe. Sa gearfette klinkt it as in feelgood-story, mar it is earder it tsjinoerstelde. Want dat fan alle Joaden yn Nederlân hy by de lytse groep hearde dy’t de oarloch neifertelle koe, mei wol in skrinende kear fan it lot hjitte. It is in koarte brief dy’t [...]

 • 14 juni 2019

  ARJAN HUT - Ferline jier brocht Erik Betten (43, út Dronryp) syn thrillerdebút Quarantaine út, ein maaie wûn er dêr de Schaduwprijs foar en sneon siet er yn boekhannel Van der Velde om syn twadde titel te presintearjen. Dat dy De Prijs hjit is kleare tafal. "Met de schaduwprijs ben ik heel blij. Het is een debutantenprijs, dus je kunt hem maar één keer winnen. Maar [...]

 • 21 maart 2019

  De Lêzende Mins, Gitte Brugman Redaksjoneel Kollum, Karen Bies Kollum, Annemarie Lindeboom It bêste fan deMoanne.nl Ynterview, Karen Bies, Ids Willemsma Ynterview, Marita de Jong, Christiaan Kuitwaard en Jan Kleefstra Portfolio, Christiaan Kuitwaard en Jan Kleefstra Ynterview, Anne-Goaitske Breteler, Bart Kingma en Halbe Piter Claus Muzyk, Freddie Scheltema, Wiebe Kaspers Resinsje, Erik Betten, Het gedroomde noorden, Adwin de Kluyver Poëzij, Bartle Laverman, Boadskip, Lost in [...]

 • 11 augustus 2015

  GERBEN DE VRIES -  Om no te sizzen dat noardlik Fryslân foar my terra incognita is, giet te fier. Ljouwert en Dokkum kin ik goed, mar it tuskenlizzende gebiet kin ik allinne mar as lân fan dream en winsken. Dat wol sizze, as knaap fan in jier as tolve deidreamde ik wol oer dat terpelân, dy fiersichten mei midsiuwske sealtektsjerkjes as dy fan Ginnum en [...]

 • 16 juli 2015

  ERIK BETTEN -  Cees Fasseur woont aan de Prof. P.S. Gerbrandyweg in Scheveningen. Twee huizen verder woonde de oorlogspremier Pieter Sjoerds Gerbrandy zelf, tot aan zijn dood in 1961. Een plaquette herinnert daaraan, maar wordt aan het zicht onttrokken door een grote boom. Fasseur laat het me zien als hij me uitlaat. Om me vervolgens de weg te wijzen naar het monument voor Pieter Jelles [...]

 • 6 juli 2015

  ERIK BETTEN -  Pim Mulier geldt als de pionier van de Nederlandse sport. Een status die hij deels zelf opbouwde door mythes rondom zijn eigen persoon te creëren of te voeden. Minder bekend is Mulier als dweper met zijn Friese wortels, of als conservatieve aristocraat. In één evenement balde Mulier de conflicterende kanten van zijn persoonlijkheid samen: de Elfstedentocht. Captain van Jong Holland. Die titel [...]