Ynhâld nûmer 4

Publisearre op 15 juni 2013

De lêzende mins, Atsje Straatsma
Redaksjoneel, Stilte foar de stoarm
Dirk van Ginkel, MediaLab. Tegengas en wandelzand
Portfolio, Eveline van der Pas
Jan van Friesland, Foet, hân, bal
Karen Bies, Sunlight
Klaske Hiemstra, It paad werom
Ant Haima, Radio-pionier Hanso Idzerda santich jier lyn ferstoarn
Marga Claus, Nylgoes
It bêste fan demoanne.nl
Sjoerd Bottema, Stille Bouke
Meindert Bijlsma, De strjitgonger
Dirk van Ginkel, Marije Bouman. Eindeloze ruimte in rauwe omber.
Nynke van der Zee, Welcome to the Village
Eeltsje Hettinga, Martin Reints. Poëzij as dochter fan de herinnering en ‘het vergaderzaaltje’
Martin Reints, Bach yn Sânfurd & Willem den Ouden rint bylâns de Waal by Varik & Hichtepunt fan it betooch
Jan Folkerts, Potemkingemeente

Abonnee wurde? In abonnemint op de Moanne kostet €40,00 jiers (bûtenlân €50,00). Abonneminten rinne lykop mei it kalinderjier en kinne opsein wurde foar 1 jannewaris. Nimme jo in jierabonnemint geandewei it jier, betelje jo nei rato. In proefabonnemint foar twa nûmers kostet €10,00. In los eksimplaar fan de Moanne kostet €6,50.

Sykje jo in aardich presintsje? Tink dan ris oan in kado-proefabonnemint op de Moanne. Foar €10,00 stjoere wy de twa earstfolgjende nûmers fan de Moanne nei de persoan oan wa’t jo dy kado jaan wolle. Jo krije dan wer in presintsje fan ús. Klik hjir foar de spesjale oanbieding.

Binne jo stiper fan de Afûk, Tresoar of de Fryske Akademy? Nim dan in abonnemint tjsin in redusearre taryf. Om fan dizze regeling gebrûk te meitsjen, nimme jo kontakt op mei ien fan krektneamde ynstellings. Hawwe jo oars noch fragen oer in abonnemint op de Moanne, mail dan nei: abonnemint@demoanne.nl.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Marijke Koetsier/Studio Smik Redaksjoneel – Subjektive atlas fan Fryslân Abe de Vries, Theunis Piersma: ‘De wrâld, dêr fielst dy ferantwurdlik foar’ Peter [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Anna Sikkes Redaksjoneel, De nije Moanne Dirk van Ginkel, Iedereen moet weten dat ‘Grond’ bestaat Bart Kingma, Novimber Karen Bies, Luzen Pier [...]

  • Kategory: Papier

    De lêzende mins, Henk Veenstra, Meindert Talma lêst redaksjoneel, Ynspiraasje ynhâldsopjefte Richard de Boer, Krisis regiosjoernalistyk Ferdinand de Jong, Ringtone Karen Bies, Koarkjebreidzje Dirk van [...]