Utnoeging de Moanne Live

Publisearre op 8 oktober 2013

De redaksje fan de Moanne en de Stichting de Moanne noegje jo fan 
herten út foar in foardracht fan de folgjende sprekkers:
 fotograaf Tryntsje NautaMarjan Poutsma oer oer-kultuer, sjoernalist Erik Betten
 oer De Fries en Klaas Sietse Spoelstra oer Kulturele Haadstêd 2018 en hoe no fierder.

No tiisdei 8 oktober 2013 om 20.00 oere yn de Gysbert Japicx-seal fanTresoar, Bûterhoeke 1 yn Ljouwert.

de Moanne – Live is bedoeld om op papier, mar ek op tal fan oare wizen in poadium te jaan oan elk wa’t goed skriuwe kin en skerp tinkt. Graach drinke wy mei jimme nei ôfrin in glês op de Moanne. Wy sjogge út nei jim komst! Opjefte graach foar 7 oktober by Sito Wijngaarden: s.wijngaarden@afuk.nl.

 

 

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels