• 17 februari 2015

  Achte hear Van Dieren, Yn de fjirde klas wie it, of miskien de fyfde, dat wy op skoalle yn de kunde brocht waarden mei it 'Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!' Troch sa'n passionearre skiednisleraar dêr't ik spitigernôch allinnich de achternamme noch fan wit: Bok. Menear Bok ferflocht de histoarje graach mei prachtige beskôgings oer sosjology, polityk en filosofy. Logysk dus dat Marx in favoryt ûnderwerp [...]

 • 14 mei 2014

  GERBEN DE VRIES -  Oer it Waadseegebiet binne miskien gjin bibleteken, mar seker wol in stikmannich boekekasten fol skreaun. De measte lêzers realisearje it har nei alle gedachten hjoeddedei net dat de belangstelling foar dit gebiet - de eilannen, de Waadsee, de kustlinen fan benammen Fryslân en Grinslân - yn histoarysk opsicht fan resinte datum is. Foar 1960 ferskynden der domwei gjin oersichtswurken oer it [...]

 • 11 april 2014

  GERBEN DE VRIES -   Op 1 maaie 1963 waard it rapport fan de kommissje Verbinding Ameland-vaste wal oan de kommissaris fan de Keninginne oanbean. Hjiryn waard pleite foar de oanlis fan in dyk nei it Amelân, yn it foarste plak foar de befoardering fan it strântoerisme. It waard de opmaat fan in jierrenlange diskusje tusken foar- en tsjinstanners. Dy tsjinstanners hiene yn't earstoan benammen praktyske [...]

 • 16 januari 2014

  GERBEN DE VRIES -   Tweintich dagen nei de wettersneedramp fan begjin febrewaris 1953 waard de Deltacommissie ynstallearre. Al folle earder wie bekend dat sawat alle Nederlânske kustdiken te leech wiene. In Stormvloedcommissie kaam yn 1940 ta dizze konklúzje. Ynsjeneur Johan van Veen fan Rykswettersteat makke al yn 1942 in kaart fan de 'Verlandingsmogelijkheden langs de Nederlandse kust, Noord-Nederland’. Neffens him wiene net allinne de diken [...]

 • 7 januari 2014

  GERBEN DE VRIES -  De Dienst der Zuiderzeewerken liet yn 1940 de súdkant fan de nije Iselmarpolder ôfslúte en begûn dêrnei mei it droechmealen. De nije Noordoostpolder wie offisjeel droech op 9 septimber 1942, midden yn de besettingstiid. Nei de befrijing yn 1945 waard fierdergien mei de ynrjochting fan dizze polder, dy't úteinlik net by de provinsje Fryslân kaam. Yn it tiidrek fan 'herstel en [...]

 • 21 oktober 2013

  GERBEN DE VRIES - Nei de emigraasje fan Worp van Peyma nei de Feriene Steaten yn 1849 publisearren freonen syn rapport oer in daam nei it Amelân. Underwilens waard op it eilân tusken 1846 en 1851 de Moldyk oanlein, letter yn dat desennium folge troch in stiennen daam ter hichte fan de Ballummerbocht. It gefaar fan oerstreamingen wie dêrmei in stik minder wurden. Dochs bleau [...]

 • 9 september 2013

  PETER DE RUYTER -    Fryslân is de relatie met zijn oorsprong, de zee kwijtgeraakt Jarenlang ging ik met mijn ouders naar de Waddeneilanden op vakantie. Met de trein naar Harlingen of met de bus naar Lauwersoog en vandaar per boot naar Schier of Vlieland. De eilanden staan in mijn geheugen gegrift en gebeiteld als prachtige plekken. De vertrekpunten en de vastelandskust zijn in mijn [...]

 • 7 augustus 2013

  DIRK VAN GINKEL -  Het tien jaar geleden te Ameland opgerichte Archipel MediaLab staat sinds kort te boek als een van de major players in the field of digital art and culture. Initiatiefnemer Timo Mank initieert en begeleidt projecten waarin kunstenaars hun fascinatie voor het eiland gestalte geven. In het archief van het MediaLab zijn meer dan vijftig projecten opgenomen waarin je Ameland virtueel kunt beleven. [...]

 • 14 mei 2013

  De tredde Moanne - Live fan dit jier wurdt holden op tiisdei 14 maaie. Ditkear in temajûn oer de kânsen fan de Fryske waadkust. De jûn bestiet út in lêzing troch lânskipsarsjitekt Peter de Ruyter en in debat. Yn it debat stiet de stelling ‘Fryslân hat him ôfkeard fan de see’ sintraal. Debatlieder foar dizze jûn is Klaas Sietse Spoelstra. - Tiisdei 14 maaie, 20.00 - 21.00 [...]