• Lucas Kemper

  8 december 2021

  TSJERK BOTTEMA - Is taal in typysk minsklik ferskynsel? Is taal net krekt datjinge wat ús ûnderskiedt fan bisten? Makket taal minsken net superieur oan bisten en pleatst taal ús net oan de top fan de fiedselstring, de voedselketen? Sa planút steld sille jo it grif net mear sa faak hearre, mar de measte taalkundigen en ek in soad biologen tinke noch wol sa: wat [...]

 • 22 mei 2020

  Kommend wykein op Omrop Fryslân​ TV it ferfolch fan in seary Fryslân DOK’s ûnder de titel ‘De Berchrede fan it Flakke Lân’. Tinkers formulearje in perspektyf foar de maatskippij nei de Coronacrisis. Hokker ynsjoggen kinne wy meinimme nei de takomst? Lês de ‘Berchrede’ fan Theunis Piersma no alfêst op ‘de Moanne’.     Leave minsken, Sa lang’t ik biolooch bin, al wer 40 jier, libje [...]

 • 4 maart 2016

  KAREN BIES - Wêr soe se no wer úthingje, ús Amalia. Ik klik op de webside fan Kening fan 'e Greide. Noch hyltyd yn Spanje! En it is hjoed al 4 maart. Myn foarsizzing wie dat Amalia op 4 maart, kertier oer achten moarns, yn Fryslân oankomme soe. Ik sjoch nei bûten. Se hat grut gelyk. Op www.waarisamalia.nu stiet dat Amalia mei har stjoerderke noch omfljocht [...]

 • 14 september 2015

  TSJOMME DIJKSTRA -  Johan van de Gronden is directeur van het Wereld Natuur Fonds. Hij is een van de sprekers op de komende 'Moanne Live' (15 september). Hij zal spreken over de verhalen uit zijn dit jaar verschenen essaybundel Wijsgeer in het wild, waarin hij het verband tussen biologische diversiteit en taaldiversiteit op de wereld in historisch en hedendaags perspectief onderzoekt. Van de Gronden (Almelo, 1963) [...]

 • 1 september 2014

  Dizze boeken bespruts Ernst Bruinsma ôfrûne sneon yn it programma Op en út fan Douwe Heeringa, by Omrop Fryslân: - Mindert Wynstra, De seefrou (Kadoboek by oankeap fan in boek) - Paul van Dijk, De wûndertoeter fan Hindrik J. Bûter (Aksjeboek foar bern 12-30 septimber, €4,95. Dêrnei €12,50) - Theunis Piersma, Sweltsjes fan Gaast. Bornmeer, Gerdyk 2014. 136 siden; €15,-

 • 24 oktober 2013

  JACOB VAN ESSEN - In zijn voorwoord bij het fotoboek Bulldozers & Bloednoazen noemt Geart de Vries de foto’s soms pijnlijke botsingen tussen stad en platteland. Vervolgens concludeert Theunis Piersma in zijn bijdrage dat er begrip uit de foto’s spreekt. Daarmee is de toon gezet voor hoe je kijkt naar deze beelden en dat kan jammer zijn. Dit is geen normaal fotoboek, maar een onderzoekende [...]

 • 8 mei 2012

  De vermarkting van het Frysk-eigene Us provinsje liket fersyld rekke yn in permaninte prakkesaasje oer har identiteit. Taal, lânskip, ferline, folksaard – de vintage trademarks fan it Frysk-eigene binne hieltyd mear it spylfjild wurden fan bestjoerders, marketeers en transysjemanagers. Lykop rinnend mei in mondiale trend hat it bêste lân fan d'ierde de postmoderne oerstek makke fan nation building nei nation branding. In ferhaal hoe't Fryslân [...]

 • 24 december 2010

  Steven de Winter Een genereus gebaar van de bestuurders van Zuid-West Friesland jegens ons, eenvoudige boerenkinkels - de Klaaifriezen - mag hier niet onvermeld blijven. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 24 november werden wij in het stembureau verrast met nóg een verkiezing. Ons werd gevraagd of wij willen dat de nieuwe gemeente “Súdwest Fryslân”, “Sneek Súdwest Fryslân”, of “Geen van beide” moet heten. Ik koos voor [...]