• 20 december 2019

  ELSKE SCHOTANUS -  Leist by it lêzen fan Karlsson fan it dak, in berneboek fan Astrid Lindgren ferfryske troch Martsje de Jong al geregeld dûbeld, itselde jildt foar de krystfoarstelling fan Tryater. In jonkje Erik fielt him allinne: heit en mem binne net thús en sus Betty hat him, foar in bûssint, tasizze litten dat er net yn de keamer komme sil as har freontsje [...]

 • 18 maart 2019

  ELSKE SCHOTANUS - It ITA, Internationaal Theater Amsterdam (earder Toneelgroep Amsterdam) brocht, 15 maart yn De Harmonie yn Ljouwert, ‘Scènes uit een huwelijk’, in toanielbewurking fan de film fan regisseur Ingmar Bergman oer Johan en Marianne dy’t elkoar yn harren houlik it libben soer meitsje.   Dat alle akteurs, mei alle ferskaat oan emoasjes, in geweldige aktearprestaasje leverje, docht der neat oan ôf dat de [...]

 • 29 oktober 2018

  ELSKE SCHOTANUS - 'Slecht de (financiële) drempels naar de kunst', sa pleite Kirsten fan Santen yn in column yn de Ljouwerter krante oer de ‘legacy’ fan it kulturele haadstêdjier. Sneontejûn fûn, yn de sealen fan de Ljouwerter Harmonie, foar likernôch twahûndert besikers it festival ‘Stormram meets the Fringe’ plak. Op ien jûn wienen foar € 16,50 meardere foarstellingen te sjen en dy makken ek nochris [...]

 • 17 juli 2015

  MARRIT DE SCHIFFART -  It toverwurd foar berneteater yn Ljouwert? Lef. Teminsten, dat fynt Quinten Faust Rijnja. Yn septimber sette hy útein mei Faust Kindertheaterschool Leeuwarden. Mei hert en siel bringt er bern fan 5 oant 12 jier yn oanrekking mei toaniel, sang en dûns. Wêrby’t er it leafst op of bûten de kaders wurket. It nije gebou fan de NHL Hegeskoalle – iepene yn [...]

 • 8 juli 2013

  MARRIT DE SCHIFFART - ‘Programmearing is hiel wichtich, it jout in teater in gesicht.’ It binne de wurden fan Rommy Bijlsma (46). Per 1 augustus folget sy Pietie van Veen op as programmeur fan stedsskouboarch De Harmonie yn Ljouwert. De Moanne frege nei har plannen. Wêrom luts de baan by De Harmonie? Nei’t ik 25 jier by teater De Tamboer yn Hoogeveen wurke hie, ha [...]

 • 24 februari 2012

  EELCO VENEMA - Joran van der Sloot. Sa no en dan hearre we wer wat fan him. Bygelyks hoe min as hy behannele wurdt. Dan tink ik: moai. Do fertsjinnest elke minút yn dy Perûaanske hel. Nee, ferjaan is net myn grutste deugd. Dochs sjoch ik him as in mins en net as in meunster. Fan it earste momint ôf dat hy op televyzje kaam [...]

 • 24 december 2010

  Steven de Winter Een genereus gebaar van de bestuurders van Zuid-West Friesland jegens ons, eenvoudige boerenkinkels - de Klaaifriezen - mag hier niet onvermeld blijven. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 24 november werden wij in het stembureau verrast met nóg een verkiezing. Ons werd gevraagd of wij willen dat de nieuwe gemeente “Súdwest Fryslân”, “Sneek Súdwest Fryslân”, of “Geen van beide” moet heten. Ik koos voor [...]