Lunsjlêzing Ernst Bruinsma

Publisearre op 22 januari 2016

ERNST BRUINSMA –

Op 4 jannewaris organisearre ik op fersyk fan de Culturele Onderneming en Tresoar in lunsjlêzing mei ynternasjonale poëzy. In goeie tsien minsken noege ik út om yn harren memmetaal of harren twadde memmetaal in gedicht foar te lêzen. It waard in lyts oerke fol ferrassingen, tafallichheden en ferliedlike rigels poëzy.

Yn bygeand dokumint fine jim de Ingelske, Nederlânske of Fryske oersettingen fan de foarlêzen gedichten. Mear poëzy yn Tresoar? Sjoch dan benammen hjir eefkes nei.

 

 

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels