• 22 januari 2016

    ERNST BRUINSMA - Op 4 jannewaris organisearre ik op fersyk fan de Culturele Onderneming en Tresoar in lunsjlêzing mei ynternasjonale poëzy. In goeie tsien minsken noege ik út om yn harren memmetaal of harren twadde memmetaal in gedicht foar te lêzen. It waard in lyts oerke fol ferrassingen, tafallichheden en ferliedlike rigels poëzy. Yn bygeand dokumint fine jim de Ingelske, Nederlânske of Fryske oersettingen fan de [...]

  • 12 maart 2014

    NIELS LAHUIS -  Het aankomend weekeinde staat Leeuwarden in het teken van het Boekenbal voor Lezers. De afsluiting van de 79e Boekenweek wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd, na eerdere edities in Deventer en Tilburg. Een bijzondere aangelegenheid want met onder andere Tommy Wieringa, Bert Wagendorp, Redmond O’Hanlon, Das Magazin en Spinvis, biedt het Boekenbal voor Lezers een breed programma aan voor de [...]