• 11 april 2014

  GERBEN DE VRIES -   Op 1 maaie 1963 waard it rapport fan de kommissje Verbinding Ameland-vaste wal oan de kommissaris fan de Keninginne oanbean. Hjiryn waard pleite foar de oanlis fan in dyk nei it Amelân, yn it foarste plak foar de befoardering fan it strântoerisme. It waard de opmaat fan in jierrenlange diskusje tusken foar- en tsjinstanners. Dy tsjinstanners hiene yn't earstoan benammen praktyske [...]

 • 28 maart 2014

  GERBEN DE VRIES - Foar't ferdwynt: Vegter yn Fryslân (en derbûten) Doe’t ús pake begjin jierren santich fan de foarige ieu nei It Hearrenfean ferhuze, giene wy as bernsbern wolris mei him mei nei syn tsjerke oan de Europaleane. Dat wie in nij bouwurk, hiel wat oars at wat wy wend wiene. In soartemint sporthal mei wat op in klokketoer like derneist. Sels it oargel [...]

 • 24 maart 2014

  GERBEN DE VRIES - De winter fan 1962-1963 wie strang. Sa strang dat der in Alvestêdetocht riden wurde koe, mar ek dat der begjin 1963 in loftbrêge nedich wie om it Amelân te befoarriedzjen. Dat wie foar guon in ekstra reden om te pleitsjen foar in dyk nei it eilân. Underwilens wachte de provinsje op it rapport dat de kommisje 'Verbinding Ameland-Vaste Wal' útbringe soe. [...]

 • 14 maart 2014

  GERBEN DE VRIES -  Op 25 maaie 1961 waard de nije en gruttere fearboat nei it Amelân yn gebrûk naam, de Johan Willem Friso. Dat wie nedich ek, want it ferfier fan de fêste wâl nei it eilân wie yn fiif jier ferdûbele oant 210.000 passasjiers per jier. Boargemaster mr. F.G.A. Huber fan de gemeente Amelân sei by dizze gelegenheid dat de boat yn de [...]

 • 1 maart 2014

  GERBEN DE VRIES -    Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze honderd malen alle malen zal ik wenen.   Dizze bekinde rigels út it gedicht Vrede binne fan de yn febrewaris 2014 ferstoarne Leo Vroman. Hy skreau de rigels yn 1954, njoggen jier nei de ein fan de Twadde Wraldkriich. Dy kriich bruts hast 70 jier lyn út en is [...]

 • 21 februari 2014

  GERBEN DE VRIES - Misschien is dit verhaal niet helemaal objectief. Het geval wil dat ik in 2008 samen met een collega-historicus een onderzoeksvoorstel schreef voor een geschiedenis van de zuivelindustrie in Nederland. Dat is destijds besproken met de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Koninklijke Friesland Foods in het toenmalige hoofdkantoor in Meppel. Wij werden doorverwezen naar de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), [...]

 • 13 februari 2014

  GERBEN DE VRIES -  It Deltaplan foarseach yn it foarste plak yn de feiligens fan Súdwest-Nederlân. De diken fan Fryslân en Grinslân wiene ek net al te sterk, mar it regear hie yn 1957 te meitsjen mei in 'bestedingsbeperking' en sette de yndiking fan de Lauwerssee net op de begrutting. Ek yn april 1959 waard in beslissing hjiroer útsteld. Lange tiid gie in mooglike ynpoldering [...]

 • 31 januari 2014

  GERBEN DE VRIES -   Der bestean fansels gjin foarskriften foar de fraach wannear’t je begjinne moatte mei it skriuwen fan je memoires. De measte minsken dogge dat dochs al net, al wolle benammen politisy harren der noch wolris oan weagje. It soe my net fernuverje wannear't bygelyks Hans Wiegel al in trijedielige autobiografy skreau doe’t er amperoan 40 jier âld wie. En hy sil [...]

 • 16 januari 2014

  GERBEN DE VRIES -   Tweintich dagen nei de wettersneedramp fan begjin febrewaris 1953 waard de Deltacommissie ynstallearre. Al folle earder wie bekend dat sawat alle Nederlânske kustdiken te leech wiene. In Stormvloedcommissie kaam yn 1940 ta dizze konklúzje. Ynsjeneur Johan van Veen fan Rykswettersteat makke al yn 1942 in kaart fan de 'Verlandingsmogelijkheden langs de Nederlandse kust, Noord-Nederland’. Neffens him wiene net allinne de diken [...]