• 9 februari 2012

  Wolle Ljouwert en de provinsje Fryslân har kandidaat stelle foar de titel fan Europeeske Kulturele Haadstêd 2018 op basis fan in (nije) nochal kwealik rûkende folksnasjonalistyske ideology? Yn De folksnasjonalistyske taal en retoryk achter Fryslân 2040 en KH-2018, nûmer 1 yn de searje Perio-Pamflet, dy’t oare wike yn Ljouwert presintearre wurdt [ plak en datum folgje noch ] makket Eeltsje Hettinga in krityske en yngeande [...]

 • 9 februari 2012

  It bestjoer fan de KFFB De Fryske boekeklub skriuwt alle jierren in priisfraach út foar romanhânskriften. Wat frege wurdt is in ienfâldich, mei fakmanskip skreaun ferhaal, gaadlik foar in breed publyk. In karkommisje beoardielet de ynkommen manuskripten. Komt it manuskript foar útjefte yn de beneaming en wurdt it yn de abonneminte-rige foar de likernôch 1500 leden fan de KFFB opnommen, dan stiet dêr in priis [...]

 • 8 februari 2012

  Bij uitgeverij Wijdemeer in Leeuwarden is het boek “Kostelijke koopwaar. De handel in Friese kievitseieren 1850 – 1900” verschenen. Het is geschreven door de historicus Pieter Breuker. De aanleiding voor dit bijzondere boek was een negentiende-eeuwse handleiding voor aaisikers met de titel De kunst van het eijer zoeken. Het zoeken naar kievitseieren was in Fryslân tot in de twintigste eeuw vooral een economische bezigheid. Arme [...]

 • 25 oktober 2011

  Dorpsgekken, een verloren liefde en de melkboer De Friezen Jankobus Seunnenga, Tsead Bruinja en Meindert Talma zingen, musiceren en vertellen over het nieuws van de dag, verloren liefdes, verdwenen vergezichten, de melkboer, dronken dorpsomroepers en markante stadsgekken. Seunnenga was in de jaren tachtig de motor achter de punkband Kobus gaat naar Appelscha. Daarna maakte hij deel uit van het pretfolkduo Pigmeat. Onlangs maakte hij een cd met [...]

 • 25 oktober 2011

  Boalsert – Freedtejûn oansteande, 28 oktober, is der yn it Gysbert Japicxhûs in noflike jûn organisearre mei sprekkers en fertellers oer it libben en it wurk fan Gysbert Japicx. Kees van Leeuwen, berne oan de Delftse Schie, is byldzjend keunstner en wennet al jierren yn Boalsert. Yn 2007 hat van Leeuwen in boek útjûn mei ôfbyldings dy’t hy makke hat by it wurk en gedichten [...]

 • 24 oktober 2011

  Sjoerd, een verhaal zonder eind Sjoerd de Vries, geboren op 9 november 1941 te Oudehaske, wordt dit jaar 70, daarvan werkte hij 50 jaar als beeldend kunstenaar. Het was met het oog daarop dat Willem Winters zijn aantekeningen, die hij maakte van de ontmoetingen met Sjoerd weer van zolder haalde. Al lezend ontstond een beeld van Sjoerds leven en werk. Winters beschikte ook over enige [...]

 • 11 oktober 2011

  De skriuwer Durk van der Ploeg krijt de Gysbert Japicxpriis 2011. Van der Ploeg krijt de priis, de wichtichste literatuerpriis yn it Fryske taalgebiet, foar syn folsleine wurk. De priis bestiet út in jildbedrach fan € 5.000. Gjin boek mei kop en skouders der boppe-út De Gysbert Japicxpriis wurdt ienris yn ‘e twa jier takend, foar in publikaasje, likegoed as foar it folsleine wurk fan [...]

 • 30 september 2011

  Tiisdei 11 oktober 2011, oanfang 20.00 oere yn de Gysbert Japicx-seal, Tresoar, Bûterhoeke 1 yn Ljouwert. Tagong fergees. De redaksje fan 'de Moanne' en de Stichting de Moanne noegje jo fan herten út foar in foardrach fan de folgjende sprekkers: Jelle Krol yn petear mei skilder en skriuwer R.R. van der Leest Jacqueline Schrijver, direktrise Filmhuis Leeuwarden Paul van Dijk, skriuwer Nynke Rixt Jukema, arzjitekte [...]

 • 29 september 2011

  Tien ontwerpen zijn genomineerd voor de zesde Vredeman de Vriesprijs voor Vormgeving van de provincie Fryslân. Er kwamen 86 inzendingen binnen, 17 meer dan bij de vorige editie in 2009. Voorzitter van de jury, gedeputeerde Jannewietske de Vries, is tevreden: “Met deze prijs wil de provincie een impuls geven aan de vraag voor vormgeving in Fryslân. Als je kijkt naar de stijging van het aantal [...]