Oprop KFFB

Publisearre op 9 februari 2012

It bestjoer fan de KFFB De Fryske boekeklub skriuwt alle jierren in priisfraach út foar romanhânskriften. Wat frege wurdt is in ienfâldich, mei fakmanskip skreaun ferhaal, gaadlik foar in breed publyk. In karkommisje beoardielet de ynkommen manuskripten.

Komt it manuskript foar útjefte yn de beneaming en wurdt it yn de abonneminte-rige foar de likernôch 1500 leden fan de KFFB opnommen, dan stiet dêr in priis fan € 2500,00 foar oer. De priis wurdt yn ien kear útbetelle en is belêstingfrij.

De KFFB De Fryske boekeklub jout net allinnich romans út; in besite oan ús hiemside www.kffb.nl makket jo dat wol dúdlik.

It bestjoer fan de KFFB De Fryske boekeklub wol skriuwers hjirby útnoegje om (in) manuskript(en) op te stjoeren nei it adres dat yn it logo neamd wurdt. Jo binne – as it yn de abonneminte-rige útjûn wurdt – wis fan in grutte oplage fan jo boek! De boeken geane net allinnich nei de 1500 leden ta, ek yn boekhannels en bibleteken binne se te krijen.

Telefoan: 0519  32 12 62 en e-mail: boekeklub@kffb.nl

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels