• 31 mei 2012

  Tal fan artysten op woansdei 20 juny Rie - In festival fol mei moaie en leuke ferhalen en muzyk. Om yn styl en sfearfol mei elkoar de langste dei fan it jier te fieren. Dat is de MidSimmerJûn yn Rie. Fanwege it skrikkeljier is de langste dei dizze kear net op 21, mar op woansdei 20 juny. Tusken 19.00 en 24.00 oere binne der allegear [...]

 • 7 mei 2012

  Oproep: Stuur ons uw mooiste stukje Fryslân. Het Friese landschap is van ons allemaal. Iedereen beleeft die omgeving op z’n eigen manier. Bij Atelier Fryslân, onafhankelijke werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit, zijn we benieuwd naar uw persoonlijke verhalen. Daarom nodigen we u uit om uw mooiste stukje Fryslân digitaal met ons te delen via www.1000xmooifryslan.nl. Met ‘1000 x Mooi Fryslân’ wil Atelier Fryslân de opbrengst van vier [...]

 • 2 mei 2012

  Trije finalisten fan de ferkiezing Jonge dichter des Vaderlands meitsje kâns op de titel: Joanne, Kenza en Sannemaj Betten fan Sint Jabik. Sjoch hjir foar de bydrage fan Sannemaj en bring fia dizze link in stim op har út. De havenverteller In zijn hart schreeuwt een vogel in zijn baard hangen eeuwen en zijn handen verklaren zijn onrust. Hij wil de behaalde jaren evenaren onbewust [...]

 • 17 april 2012

  HotSum is in nij útjou-inisjatyf fan Ytsje Hoekstra, Gerben de Vries, Jetske Bilker en Abe de Vries. HotSum wol reagearje op ferletten yn de praktyk fan it Frysk skriuwen en útjaan. It útjaan fan poëzij hinget der sa njonkelytsen in bytsje by. Leaver net as al, is it sinjaal fan útjouwers. Ek is in tal útjouwers wilens ferdwûn. HotSum wol hjir in nij perspektyf biede. [...]

 • 11 april 2012

  Lêzerspublyk kin no stimme Sûnt fan ‘e moarn is de website www.fedde2012.nl iepensteld. It Fryske lêzerspublyk kin op dy site syn favoryt oanwize foar de Fedde Schurerpublykspriis. Yn it nijste nûmer fan algemien-kultureel opinyblêd de Moanne, dat hjoed ferskynt, is in shortlist bekendmakke fan fiif titels dêr’t út keazen wurde kin. De shortlist is opsteld troch in kommisje, dy’t Deputearre Steaten ek in advys jout [...]

 • 21 maart 2012

  Fan 21 maart ôf is it webstee fan it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) yn de loft. It EBLT wie earder ûnderdiel fan de Europeeske koepelorganisaasje EBLUL en hie sadwaande in plak op harren webstee. Sûnt 2010 bestiet dy koepelorganisaasje net mear. De leden fan it EBLT hawwe besletten dat it EBLT him oanslute sil by de Europeeske organisaasje Network to Promote Linguisitc Diversity [...]

 • 1 maart 2012

  De jury van de Kultuerpriis Tytsjerksteradiel heeft fotograaf Dolph Kessler en schrijver en muzikant Nyk de Vries genomineerd voor de Kultuerpriis 2011. Op woensdag 14 maart maakt de jury bekend wie de uiteindelijke winnaar van de Kultuerpriis is. De uitreiking van de Kultuerpriis vindt plaats op 5 april 2012, in de raadzaal van het gemeentehuis in Burgum. Kultuerpriis De Gemeente Tytsjerksteradiel reikt eenmaal per twee [...]

 • 15 februari 2012

  De fiifde Rink van der Velde-priis is woansdei wûn troch skriuwer Ferdinand de Jong fan Boarnburgum mei it boek It dak fan de wrâld. De literêre priis wurdt ien kear yn de twa jier útrikt foar in boek yn it Frysk of yn in Fryske streektaal dat in breed lêzerspublyk oansprekt. Ek moat it boek yn de geast fan de yn 2001 ferstoarne Rink van der [...]

 • 10 februari 2012

  De sjuery fan de Rink van der Veldepriis makket, yn oerlis mei de ynstellers fan de priis, de gemeente Smellingerlân en de Frieser Pers Boekerij bv, hjirby de kânshawwers bekend foar de Rink van der Veldepriis 2012: Hidde Boersma - De gewoanste man Ferdinand de Jong - It dak fan de wrâld Bart Kingma - Griene simmer Margryt Poortstra - Kofje ferkeard Willem Schoorstra - [...]